Σάββατο 13 Απριλίου 2024

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-25

Μετά από ερωτήματα γονέων υποψηφίων του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου που είχαν απευθυνθεί σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές και εκδόθηκε (ή δεν εκδόθηκε) για τα παιδιά τους το Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης, ενημερώνουμε πως η ισχύουσα 👉 εγκύκλιος, αναφέρει και τα εξής δύο θέματα:

1) Υποψήφιοι των οποίων η αίτηση πιθανόν απορριφθεί από Επταμελή Επιτροπή Νοσοκομείου, είτε λόγω του εκπρόθεσμου της αίτησής τους είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, την οποία καταθέτουν προς την Επταμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου από την οποία απορρίφθηκαν έως τις 15 Απριλίου 2024. Οι ενστάσεις με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τη Γραμματέα της Επταμελούς Επιτροπής στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εξετασθούν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων* που συγκροτείται κάθε χρόνο με Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

2) Η διαδικασία υποβολής Αίτησης - Μηχανογραφικού Δελτίου θα διεξαχθεί κατά το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου του 2024 

Η Επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε και έργο της είναι:

1) Η εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τις Επταμελείς Επιτροπές των αρμοδίων Νοσοκομείων της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσε-ων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (Β’ 358), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Φ.153/146145/ Α5/2019 (Β’ 3557), Φ.153/147462/Α5/2022 (Β’ 6069 και διορθ. σφάλμ. Β’6701) και Φ.153/138134/Α5/2023 (Β’ 6861) όμοιες.

2) Η εξέταση τυχόν εκπρόθεσμων αιτήσεων προς τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα κρίνονται εφόσον συνοδεύονται με επαρκή αιτιολογία.

Τα αιτήματα θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή από τις γραμματείες των επταμελών επιτροπών με συνημμένα την Απόφαση απόρριψης βάσει της οποίας γίνεται η ένσταση και τον φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η Επιτροπή έχει δικαίωμα προκειμένου να εξετάσει τα αιτήματα των υποψηφίων να ζητά σχετικά συμπληρωματικά στοιχεία αν το κρίνει αναγκαίο.

Η Επιτροπή μπορεί να απευθύνεται σε ειδικούς εισηγητές για γνωμοδότηση δια μέσου της Διοικούσας Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.

Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Επιτροπής θα υποβάλλονται για περαιτέρω έγκριση στην Διοικούσα Επιτροπή του Κε.Σ.Υ.

Η θητεία της Επιτροπής και λήγει στις 31 Ιουλίου 2024.

 Πηγή: esos.gr