Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Α΄ ΕΠΑΛ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


Τι είναι ο Σύμβουλός Καθηγητής?

Πρόκειται για to θεσμό του «Συμβούλου Καθηγητή» που συστάθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και εφαρμόζεται σε όλους τους μαθητές της Α ́ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Στόχος της νέας αυτής δομής είναι η συστηματική υποστήριξη των μαθητών/-τριών στη σχολική ζωή και η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.

Αρμοδιότητες

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι:

- Η αποδοχή και υποστήριξη των νεοεισερχόμενων μαθητών/-τριών και η εξοικείωσή τους με το σχολικό περιβάλλον, με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους.

- Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών, ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα.

- Η ανάπτυξη δράσεων ώστε να είναι ευχερής και απρόσκοπτη η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

- Ο εντοπισμός πιθανών αιτιών που αναστέλλουν τη γνωστική πρόοδο των μαθητών/-τριών.

- Η ανάπτυξη δράσεων για τη δικτύωση της οικεί- ας σχολικής μονάδας, με άλλες σχολικές μονάδες που υλοποιούν τη δράση και η προώθηση της μεταξύ τους επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών.

- Η συνεργασία με τον Ψυχολόγο που απασχολείται στην οικεία σχολική μονάδα.

Εφαρμογή

1. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους, με ευθύνη του/ της Διευθυντή/-τριας της σχολικής μονάδας, συγκροτείται ομάδα εκπαιδευτικών, από τους υπηρετούντες στη σχολική μονάδα, που επιθυμούν να υλοποιήσουν τον θεσμό και ορίζεται ένας εξ αυτών ως Συντονιστής.

2. Η ομάδα, με τη συμμετοχή του Ψυχολόγου που απασχολείται στην οικεία σχολική μονάδα, εκπαιδεύεται στο πλαίσιο των αντίστοιχων δράσεων του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.», ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στα ανατιθέμενα καθήκοντα και ειδικότερα σε τεχνικές συνέντευξης, ενεργητική ακρόαση και βασικές αρχές επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής της, η ομάδα μπορεί να συνεργάζεται με σχολικές μονάδες που υλοποιούν ήδη τη δράση καθώς και να ανατρέχει στη σχετική βιβλιογραφία για ενημέρωση.

3. Μετά την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση και εκπαίδευσή της, η ομάδα των εκπαιδευτικών, οργανώνει, δια του Συντονιστή της, ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων, καθώς και των τμημάτων Α ́ τάξης της οικείας σχολικής μονάδας, για την ύπαρξη και τον σκοπό της δράσης. Επίσης, σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται σε κάθε τμήμα, στον γενικό πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

4. Κάθε μαθητής/-τρια της Α ́ τάξης ανατίθεται από τον συντονιστή της ομάδας στον «Σύμβουλο-Καθηγητή», ο/η οποίος/-α είναι εκπαιδευτικός – μέλος της ομάδας. Κάθε «Σύμβουλος-Καθηγητής» αναλαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο πέντε (5) μαθητές, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Κατά την κατανομή των μαθητών/-τριών σε «Συμβούλους-Καθηγητές», ο συντονιστής μεριμνά ώστε ο «Σύμβουλος-Καθηγητής»: (α) να μη διδάσκει στο τμήμα του/της μαθητή/-τριας, εφόσον αυτό είναι δυνατό και (β) να μην κατέχει θέση Διευθυντή/-τριας ή Υποδιευθυντή/-τριας στη σχολική μονάδα.

Συναντήσεις με μαθητές

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» πραγματοποιεί 1-2 φορές τον μήνα, συναντήσεις με τον/τη μαθητή/-τρια, διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών η κάθε μία. Οι συναντήσεις ορίζονται εντός σχολικού ωραρίου και σε χρόνο κατά τον οποίον ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» δεν ασκεί το διδακτικό του έργο εντός της σχολικής τάξης. Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» παραλαμβάνει τον/τη μαθητή/-τρια από την τάξη του και τον επιστρέφει σε αυτή μετά το τέλος της συνάντησης, φροντίζοντας να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα.

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής», κατά την πρώτη συνάντηση, ενημερώνει τον/τη μαθητή/-τρια για τη δράση και ορίζουν από κοινού τα όρια της συζήτησης, καθώς και το πρόγραμμα των υπόλοιπων συναντήσεων.

Συνεργασία με ψυχολόγο

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» τηρεί όλες τις αρχές της ενεργητικής ακρόασης, ενημερώνεται για τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του/της μαθητή/-τριας και διαμεσολαβεί, είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο της σχολικής μονάδας, για την επίλυση προβλημάτων του/της μαθητή/-τριας.

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής», σε καμία περίπτωση, δεν αναλαμβάνει το ρόλο του ψυχολόγου ή του ψυχοθεραπευτή, αλλά λειτουργεί εντός των ορίων του παιδαγωγικού του ρόλου.

Συνδρομή αρμόδιου φορέα

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» ή η ομάδα των «Συμβούλων-Καθηγητών» αδυνατούν να παρέμβουν ή το θέμα είναι εκτός των αρμοδιοτήτων τους, ενημερώνουν τον/τη Διευθυντή/-τρια του σχολείου, και ζητούν τη συνδρομή αρμόδιου φορέα.

Ανώνυμα οι συζητήσεις

Η ομάδα των «Συμβούλων-Καθηγητών» ορίζει τακτικές και έκτακτες συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων συζητούνται ανώνυμα όλα τα ζητήματα που έχουν αναδυθεί από τις επιμέρους συναντήσεις με τους/τις μαθητές/-ήτριες και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.

Οι συναντήσεις αυτές έχουν ως στόχο την αποτίμηση της δράσης και την ανατροφοδότησή της.

Στις τακτικές και έκτακτες συναντήσεις της ομάδας «Συμβούλων-Καθηγητών» συμμετέχει και ο Ψυχολόγος της σχολικής μονάδας, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων οδηγιών και


Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 27-11-18 ΣΤΙΣ 08:15


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ - ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ 2001


Παρακαλούνται οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το 2001 να παρουσιαστούν στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ, από 02-01-18 έως 01-04-18.

Διαβάστε την Πρόσκληση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας: https://myschool.sch.gr/help/myschool_prosklisi_strateusimwn_klasi_2022.pd

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΛ


Στο ΦΕΚ 5206/Β/20.11.2018 δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση με θέμα «Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας του προγράμματος “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.”».

Με την Υπουργική Απόφαση αυτή το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, προχώρησε στην περιγραφή των δράσεων του Προγράμματος ανά Φορέα υλοποίησης, τον καθορισμό της Δομής του Προγράμματος, καθώς και στην κατανομή των αρμοδιοτήτων των στελεχών εκπαίδευσης, οργανισμών, επιτροπών και υπηρεσιών που εμπλέκονται για την υλοποίησή του.

Να υπενθυμίσουμε ότι το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 9 Επαγγελματικά Λύκεια κατά το σχολικό έτος 2017-2018, ενώ από το 2018-2019 γενικεύτηκε σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας (φάση διεύρυνσης). Το πρόγραμμα αφορά μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και επιδιώκει να στηρίξει τους μαθητές κατά τη μετάβασή τους στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας του Επαγγελματικού Λυκείου και στη βελτίωση της εικόνας του στην κοινωνία και στους ίδιους τους μαθητές, μέσα από ένα σύνολο δράσεων.

Οι βασικές δράσεις του προγράμματος, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι:

1. Η εφαρμογή Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών. Υλοποιείται με την ταυτόχρονη παρουσία δύο εκπαιδευτικών στην τάξη και στοχεύει στη βελτίωση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών.

2. Η στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με Ψυχολόγους οι οποίοι θα στηρίξουν ψυχοκοινωνικά τους μαθητές και θα οργανώσουν τη δικτύωση των σχολείων με υποστηρικτικές δομές ψυχοκοινωνικής υγείας της περιοχής.

3. Η υλοποίηση Σχεδίων Δράσης (projects) τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που θα υλοποιεί το σχολείο πάνω σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες (πχ. πολιτισμό, επιστήμες, τεχνολογία, επιχειρηματικότητα κ.α.) και θα παρουσιάζονται στο τέλος της χρονιάς με εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλη την κοινωνία.

4. Ο εξοπλισμός των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιασκέψεων - τηλε-εκπαίδευσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα της δικτύωσης μεταξύ τους, της καλύτερης επικοινωνίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

5. Η ενεργοποίηση και η προώθηση του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή και του Συμβούλιου Τάξης με στόχο τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και συλλόγου διδασκόντων, την αντιμετώπιση συγκρούσεων, τη βελτίωση του κλίματος στη σχολική κοινότητα, τον εντοπισμό των προβλημάτων που αναστέλλουν τη μαθησιακή πρόοδο και την αυτό-βελτίωση του ίδιου του εκπαιδευτικού.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΛ: ΜΕΙΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΕνημέρωση για τις αλλαγές που προκύπτουν, με την προωθούμενη τροποποίηση του π.δ. 40/2018 (Α΄ 76), στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών/-τριών λόγω της μείωσης του αριθμού των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, σε έξι (6), κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ..

ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ - ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

Το γραφείο "Point of Care", γραφείο Ψυχολόγου-ΜΝΑΕ εξωτερικά
 • Στις 22 Ιουλίου του 2013, η ειδικότητα των Β. Οδοντοτεχνιτών της ΕΠΑΣ Ευόσμου καταργήθηκε! 
 • Στις 2 Απριλίου του 2015, το εργαστήριό της κάηκε!
 • Στις 3 Ιουνίου του 2015, η ειδικότητα επανασυστάθηκε στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου!
Το γραφείο "Point of Care", γραφείο Ψυχολόγου-ΜΝΑΕ εσωτερικό

Τώρα το πρώην εργαστήριο της Οδοντοτεχνίας θα μετατραπεί σε γραφείο για τον Ψυχολόγο του προγράμματος "Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ". Η ταπετσαρία είναι... φυσικά... έργο του κου Δημήτρη Μπιτζένη και το θέμα της είναι η περίοδος των αγώνων των συναδέλφων μας για να επιστρέψουν οι καταργημένες ειδικότητες στην Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Πέρα από τους συναδέλφους που τότε βρέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας στην προσπάθεια συμμετείχαν και οι υπόλοιποι καθηγητές του σχολείου καθώς και μαθητές και οι γονείς τους.  

Σύντομα εγκαινιάσουμε το νέο γραφείο με την ελπίδα πως θα βοηθήσουμε στην ψυχο-κοινωνική υποστήριξη των παιδιών!!!
ΜΑΘΗΤΕΙΑ: ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Β΄ΦΑΣΗΣ-ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2017-18Το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου καλεί τους περσινούς μαθητευόμενους της Τάξης Μαθητείας (σχ.έτους 2017-18) να παραστούν στην ειδική εκδήλωση που διοργανώνει το σχολείο για την επίδοση των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του Μεταλυκειακού Έτους.  

Την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν και οι φετινοί μαθητευόμενοι (σχ.έτους 2018-19) ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με τα παιδιά που πέρσι αποφοίτησαν επιτυχώς από την Τάξη Μαθητείας. 

Πληροφορίες:
 • Ηλεκτρονικοί: κα Ν.Φρεμεντίνη
 • Βρεφοκόμοι: κα Δ.Δάγγα 


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ


Το σχολείο ανακοινώνει πως 10 μαθητές και μαθήτριες του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου μπορούν να συμμετάσχουν στην διημερίδα της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης - ΚΕΣΥΠ Νεάπολης. 

Όσοι/ες ενδιαφέρονται θα πρέπει:
 1. να φέρουν υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς τους ότι θα προσέλθουν (και θα αποχωρήσουν) με δική τους ευθύνη στο Πολεμικό Μουσείο 
 2. να το δηλώσουν προσωπικά στην κα Αγ.Ζοπόγλου
 3. θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας


Γ΄ ΤΑΞΗ: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ


Το σχολείο κάλεσε τα τουριστικά γραφεία να στείλουν προσφορές για μια εκδρομή των μαθητών της Γ΄ ταξης, σύμφωνα με την νομοθεσία των 5νθήμερων εκδρομών.

Τα χαρακτηριστικά της προκήρυξης για την εκδρομή αυτήν:
 • Μαθητές: μόνο της Γ΄τάξης
 • Διανυκτερεύσεις: 3 ή 4 
 • Ημι-διατροφή: ΝΑΙ 
 • Ανώτερο όριο: για 3 διανυκτερεύσεις 150€, για 4 διανυκτερεύσεις 180€ 
 • Περίοδος: 15-03-18 έως 20-04-18 
 • Προορισμός: ΚΕΡΚΥΡΑ 
 • Ξενοδοχεία: τουλάχιστον τριών αστέρων
 • Υπεύθυνος καθηγητής: κ.Γ.Μαυροφρύδης
 • Προκαταβολή: 50€
Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018

ERASMUS+KA1: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ


Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δραστηριότητες του προγράμματος Intergrated services for Active Ageing - Jobs and innovative entrepreurship στην Αγγλία (Λονδίνο, Πλύμουθ και Πόρτσμουθ).

Ευχόμαστε στους μαθητές και στις μαθήτριες μας καλή επιστροφή στο σχολείο και στους συνοδούς καθηγητές τους θερμά συγχαρητήρια!!
 
 Μερικές φωτογραφίες από το Πόρτσμουθ: