Δευτέρα 22 Απριλίου 2024

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 151 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (Α΄ 70)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τις 22 Απριλίου 2024 έως και τις 15 Μαΐου 2024 στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δ.Ε.

ΥΠΑΙΘΑ, Αριθ. Πρωτ.: Φ13α/ 42076 /Δ4/22-04-2024

Εξετάσεις μαθητών/τριών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)

Σχετ.: 1) Η με αρ. πρωτ. Φ13α/61017/Δ4/22-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΣΧ46ΜΤΛΗ-6Α5) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ορθή επανάληψη).
2) Η με αρ. πρωτ. Φ13α/72054/Δ4/11-06-2020 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Υπενθυμίζουμε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. της χώρας, το δικαίωμα συμμετοχής από το σχ. έτος 2019-2020 και εφεξής στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και στην ειδική εξεταστική Ιουνίου κάθε σχολικού έτους, με σκοπό την εγγραφή στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή τη μετεγγραφή στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ., μαθητών/τριών των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019), όπως οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται και στην ορθή επανάληψη της με αρ. πρωτ. Φ13α/61017/Δ4/22-05-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πηγή: compass

Σε ό,τι δε αφορά στη διαδικασία αιτήσεων, κατανομής και συμμετοχής στις εν λόγω εξετάσεις, αυτή παραμένει όπως περιγράφεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο (Φ13α/61017/Δ4/22-05-2020) και το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων μαθητών/τριών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται για το σχολικό έτος 2023-2024, από τις 22 Απριλίου 2024 έως και τις 15 Μαΐου 2024.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ισχύει παράλληλα η με αρ. πρωτ. Φ13α/72054/Δ4/11-06-2020 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τα συνημμένα σε αυτή, μόνο κατά το μέρος που αφορά στους/στις μαθητές/τριες των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019) και στην οποία περιγράφεται η διαδικασία έκδοσης Βεβαιώσεων στους/στις συμμετέχοντες/ουσες στις εξετάσεις των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις άνωθεν διατάξεις με επισυναπτόμενα υποδείγματα Βεβαιώσεων της εν λόγω κατηγορίας μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ..

Τα υποδείγματα της Φ13α/72054/Δ4/11-06-2020 εγκυκλίου:

1) Βεβαίωση του ν. 4610/2019 (επιτυχούς συμμετοχής) και σε επεξεργάσιμη μορφή

2) Βεβαίωση του ν. 4610/2019 (μη επιτυχούς συμμετοχής) και σε επεξεργάσιμη μορφή

3) Βεβαίωση της ΠΝΠ 13-04-2020 (ΦΕΚ 84/Α/2020) (επιτυχούς συμμετοχής)

4) Βεβαίωση της ΠΝΠ 13-04-2020 (ΦΕΚ 84/Α/2020) (μη επιτυχούς συμμετοχής)