Τρίτη 19 Μαρτίου 2024

ΑΘΛΗΜΑΤΑ: ΕΝΣΤΟΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ & ΤΕΦΑΑ (ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ)

Α/ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΙΑ

Εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ικανοί και κατάλληλοι από την υγειονομική επιτροπή και περάσουν με επιτυχία τις ψυχομετρικές εξετάσεις στη συνέχεια συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα/ανώτερα (κατά περίπτωση) όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:


 • Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα για τους δρόμους μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.
 • Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου/ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους/ες.
 • Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.
 • Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη των Σχολών, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθμό των υποψηφίων.
 • Οι υποψήφιοι-ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες στις Αθλητικές Δοκιμασίες, που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή.
 • Υποψήφιος/α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει το όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.
 • Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψήφιου/ας, πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υποχρεωτικά να προσκομίζεται βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι.), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο/η υποψήφιος/α να αναπρογραμματίζεται ανάλογα από το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο. Η ανωτέρω εναλλακτική ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας της περιόδου των ΠΚΕ του αντίστοιχου εξεταστικού κέντρου. Στην περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος/α πρέπει να γνωστοποιεί στον ιατρό που παρίσταται στις δοκιμασίες, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας. Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού του/της υποψήφιου/ας κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα στο σημείο ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των ΠΚΕ, τόσο των Ελλήνων του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, του εκάστοτε εξεταστικού κέντρου και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων.

 
Β/ ΤΕΦΑΑ - ΜΟΡΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι υποψήφιοι καλούνται να περάσουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ δεν υπάρχουν υποχρεωτικά όρια, όπως στην πρακτική εξέταση για τις στρατιωτικές σχολές και τα σώματα ασφαλείας, αλλά υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής ορίζεται από τη Σχολή και από το μέσο όρο των αγωνισμάτων, και μπορεί να έχει μικρή απόκλιση από έτος σε έτος. Aνάλογα με την επίδοση του υποψηφίου στο κάθε αγώνισμα, συγκεντρώνονται μόρια, τα οποία προστίθενται στην συνολική του βαθμολογία. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό η όσο το δυνατόν καλύτερη επίδοση στις αθλητικές δοκιμασίες για την εξασφάλιση καλύτερης τελικής βαθμολογίας.

Η σωστή προπονητική καθοδήγηση από τους εξειδικευμένους προπονητές μας με πολυετή εμπειρία και επιτυχίες στη προετοιμασία υποψηφίων, σε συνδυασμό με το σωστό προγραμματισμό των προπονήσεων και τη συστηματική διοργάνωση προσομοιώσεων εξετάσεων, βελτιώνει την αθλητική ικανότητα των υποψηφίων με σίγουρα αποτελέσματα επιτυχίας.

Τα αγωνίσματα των αθλητικών εξετάσεων για τους υποψηφίους ΤΕΦΑΑ, καθώς και ο αναλυτικός τρόπος βαθμολόγησης ανάλογα με την επίδοση ανά αγώνισμα ακολουθούν στους παρακάτω πίνακες:Προσοχή:

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.253/88954/Α5/7-8-2023, με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538) Υ.Α. του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αντικαθίσταται το αγώνισμα του Δρόμου 400μ. με το αγώνισμα του Δρόμου 200μ. για τα αγόρια που συμμετέχουν στις πρακτικές δοκιμασίες προκειμένου να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. (Ο Παραπάνω πίνακας για τα αγωνίσματα αρρένων είναι ενημερώμενος σύμφωνα με την αλλαγή που πραγματοποιήθηκε).

Επιπλέον διευκρινίσεις αγωνισμάτων:
 1. Τα αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.
 2. Ο υποψήφιος αγωνίζεται σε τρία (3) αγωνίσματα. Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των τεσσάρων: δρόμο ταχύτητας, άλμα εις μήκος, σφαιροβολία και κολύμβηση.
 3. Στο άλμα εις μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη.
 4. Βαθμός επίδοσης του υποψηφίου στις πρακτικές δοκιμασίες είναι ο μέσος όρος των βαθμών στα τρία αγωνίσματα που διαγωνίστηκε και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5) το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία.
 5. Ο υποψήφιος βαθμολογείται στις πρακτικές δοκιμασίες μόνο εφόσον έλαβε μέρος τουλάχιστον σε ένα από τα αγωνίσματα τα οποία δήλωσε. Σε περίπτωση απουσίας του σε ένα ή δυο αγωνίσματα, αυτό σημειώνεται με την ένδειξη “ΑΠΟΥΣΙΑ” και για την εξαγωγή του ανωτέρω μέσου όρου θεωρείται ότι στα αγωνίσματα που απουσίασε έχει βαθμό μηδέν (0). Υποψήφιος που δεν λαμβάνει μέρος σε κανένα αγώνισμα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής των εισαγομένων στα ΤΕΦΑΑ.