Σάββατο 23 Μαρτίου 2024

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. για την εισαγωγή στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών, ορίζεται η τιμή 0,80

ΚΥΑ, Αριθμ. 2231.2-6/19812/2024 – Τεύχος B’ 1805/22.03.2024

Πηγή:compass

—-
σημ. compass: εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης και η έναρξη υποβολής των αιτήσεων 

Έγκριση του Κανονισμού Εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων

1. Καθορίζουμε τον αριθμό των σπουδαστών/σπουδαστριών που εισάγονται στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 σε χίλιους πεντακόσιους εξηνταεννέα (1569) [επτακόσιοι εβδομηντατρείς (773) Πλοίαρχοι και επτακόσιοι ενενηνταέξι (796) Μηχανικοί].

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών/-στριών, η κατανομή των θέσεων κατά ειδικότητες, προέλευση και ειδική κατηγορία ανά Σχολή των Α.Ε.Ν., οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών, η διαδικασία των υγειονομικών εξετάσεων, η διαδικασία αποκλεισμού από την εισαγωγή, σε περίπτωση διαπίστωσης κατάθεσης από υποψήφιο/-α σπουδαστή/-στρια Α.Ε.Ν. παράτυπων ή ανακριβών δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

[…]

Άρθρο 3
Γενικά Προσόντα υποψηφίων

Κάθε υποψήφιος/-α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:

α) Να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
β) Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/-η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.
γ) Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης (γεννηθέντες από 1.1.1997 και μεταγενέστερα).
δ) Να είναι κατά γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/-ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
ε) Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

[…]

Άρθρο 6
Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)

Με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25), θεσπίστηκε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ε.Β.Ε. αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. για την εισαγωγή στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών, ορίζεται η τιμή 0,80.

[…]

Άρθρο 13
Ενδιαίτηση

Δυνατότητα ενδιαίτησης για τους σπουδαστές παρέχεται σε όλες τις Α.Ε.Ν., εκτός των Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου, Α.Ε.Ν./Καλύμνου και Α.Ε.Ν./Μακεδονίας, ενώ για τις σπουδάστριες δυνατότητα ενδιαίτησης παρέχεται στις Α.Ε.Ν./Κρήτης, Α.Ε.Ν./Ηπείρου, Α.Ε.Ν./Κύμης και Α.Ε.Ν./Οινουσσών.

Διαβάστε περισσότερα στη σχετική ΚΥΑ