Δευτέρα 25 Απριλίου 2022

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

για τους γεννηθέντες το έτος 2004

1. Σας υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι άρρενες γεννηθέντες το έτος 2004 (στρατολογική κλάση 2025) είχαν υποχρέωση να καταθέσουν από 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Μαρτίου 2022, Δελτίο Απογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 10 ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302Α). Καθώς αρκετοί από αυτούς δεν έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα, είναι αναγκαίο να γίνει υπενθύμιση από εσάς προς τους υποχρέους, προκειμένου να εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωσή τους, έστω και εκπρόθεσμα.

2. Επισημαίνεται ότι αυτή η υποχρέωση αφορά ανεξαιρέτως όλους τους άρρενες που γεννήθηκαν το 2004 (από 1 Ιανουαρίου 2004 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2004) ανεξαρτήτως της σχολικής βαθμίδας στην οποία τυγχάνει να φοιτούν φέτος.

3. Η εκπρόθεσμη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 α. Διαδικτυακά από τον ίδιο τον στρατεύσιμο, μέσω του ιστότοπου https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect (Απαιτείται ταυτοποίηση μέσω κωδικών taxisnet)

β. Μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται ο στρατεύσιμος να γνωρίζει τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ του και να δηλώνει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ως στοιχείο επικοινωνίας.

4. Σε όσους καταθέτουν Δελτίο Απογραφής εκπρόθεσμα επιβάλλεται μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 10 ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302Α). Πλην όμως, η Στρατολογική Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση της απογραφής τους, θα επικοινωνεί μαζί τους προκειμένου να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, σε αίτηση άρσης (διαγραφής) της μηνιαίας πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.

5. Παρακαλούμε να γίνει υπόμνηση από εσάς προς τους υπόχρεους, ει δυνατόν περισσότερες από μια φορές και με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. ανακοίνωση στις συγκεντρώσεις των μαθητών στο προαύλιο, στις σχολικές αίθουσες, τηλεφωνική ενημέρωση των απόντων κλπ) ώστε να ειδοποιηθούν όλοι ανεξαιρέτως. Επίσης παρακαλούμε οποιαδήποτε αποστολή του παρόντος μηνύματος προς εποπτευόμενους από εσάς Φορείς - Σχολικές Μονάδες να έχει ως αποδέκτη προς κοινοποίηση και την Υπηρεσία μας, προκειμένου να τηρούμε - επικαιροποιήσουμε τον ηλεκτρονικό κατάλογο επαφών των Φορέων που παρακολουθούν άρρενες αυτής της ηλικίας.

6. Χειριστής θέματος: Τχης (ΝΟΜ) Ιωάννης Χατζηνικολάου, τηλεφ. 2313320830, όπου μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.