Κυριακή 17 Απριλίου 2022

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΤΟΥ 2022

👉 Η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) Φ.152/ 44281/A5/15-04-22 καθορίζει το πως θα υπολογιστούν τα μόρια των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022 καθώς και τα κριτήρια στις περιπτώσεις ισοβαθμίας.

Τα βασικά κεφάλαια της απόφασης είναι τα παρακάτω δύο (02):

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ 

Σύμφωνα με αυτή την ΥΑ, ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 και εφεξής για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως αυτός ορίστηκε με την Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (Β΄5399) ΥΑ «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών … το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.».

Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Σημειώνεται ότι οι συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα καθορίστηκαν με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος και ανακοινώθηκαν με την προαναφερθείσα ΥΑ.

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα υπολογισμού μορίων και στα τέσσερα επιστημονικά πεδία που βασίζονται σε τυχαία βαθμολογικά στοιχεία. [συνέχεια στην ίδια την ΥΑ Φ.152/ 44281/A5/15-04-22]

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΑ:

α. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές ή τα Τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση.

β. Για κάθε επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα που υπολογίζονται για τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα ακόλουθα [συνέχεια στην ίδια την ΥΑ Φ.152/ 44281/A5/15-04-22]


Πηγή άρθρου: ΔΔΕ Φλώρινας

Πώς θα υπολογιστούν τα μόρια των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022 Τι ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα

Πηγή άρθρου: ΔΔΕ Φλώριν