Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

ΕΝΣΤΟΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Από το 2002 η εισαγωγή των μαθητών στις Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνομία, γίνεται ανεξαρτήτως φύλου και ποσοστού θέσεων ανδρών – γυναικών. Για την εισαγωγή τους οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν σε συγκεκριμένα αγωνίσματα, με κατώτερα όρια, τα οποία οφείλουν να περάσουν. 

Aκόμη και εάν ένας μαθητής είναι αριστούχος στις γραπτές εξετάσεις (ξεπερνώντας τη βάση της σχολής που επιθυμεί), στην περίπτωση που δεν επιτύχει το αντίστοιχο όριο έστω και σε 1 αγώνισμα από τα 5 που απαιτούνται, αυτομάτως απορρίπτεται.
Τα όρια εισαγωγής για τα αγωνίσματα είναι κοινά για άντρες – γυναίκες.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές του ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ, ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.

Προκαταρκτικές εξετάσεις στρατιωτικών σχολών

α/ Υγειονομικές Εξετάσεις

Γίνονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας (δημόσια και ιδιωτικά) ή σε ιδιώτη ιατρό της χώρας με την προϋπόθεση να έχουν γίνει εντός διμήνου προ της ημερομηνίας παρουσίασης τους στις προκαταρτικές εξετάσεις.

Σωματομετρικά χαρακτηριστικά :

Ύψος
Κρίνονται ακατάλληλοι για είσοδο σε Α.Σ.Σ.Υ., όσοι άντρες έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ.) και όσες γυναίκες έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60μ.)

Δείκτης Μάζας Σώματος
Ως Δ.Μ.Σ. νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.

Άντρες : 19 – 27
Γυναίκες : 18 – 25

β/ Ψυχομετρικές εξετάσεις

Διενεργούνται από την Αρμόδια Επιτροπή Αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού με την υποβολή γραπτής δοκιμασίας (τεστ προσωπικότητας, τεστ ετοιμότητας, κριτικά τεστ) και προφορικής δοκιμασίας (ατομική-ομαδική) για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αθλητικές Εξετάσεις

Εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ικανοί και κατάλληλοι από την υγειονομική επιτροπή και περάσουν με επιτυχία τις ψυχομετρικές εξετάσεις στη συνέχεια συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες.

Για τους δρόμους και την κολύμβηση οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μιας προσπάθειας.
Για τα άλματα και τις ρίψεις οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα τριών προσπαθειών.
Στη ρίψη σφαίρας ως τελική επίδοση ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι.

Η αθλητική προετοιμασία των υποψηφίων, αυξάνει την αθλητική τους απόδοση και κατά συνέπεια το ποσοστό της επιτυχίας τους για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές. Είναι λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση η προετοιμασία στα αγωνίσματα για να εισαχθεί ο μαθητής στις σχολές αυτές.