Τρίτη 10 Μαΐου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ 2004

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού
(Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004).»

Σχετ.: 

1. Το με αρ. πρωτ. Φ.430/72/360777/16-11-2021 (151680/Δ4/23-11-2021/ΥΠΑΙΘ/ΚΠ) έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
2. Το με αρ. πρωτ. Φ.430/74/32730/23-11-2021 (151845/ΓΔ4/23-11-2021/ΥΠΑΙΘ/ΚΠ) έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Αττικής
3. To με αρ.πρωτ. Φ12α/153828 /Δ4/26-11-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας
4. Το με αρ. πρωτ. Φ.430/77/366531/27-12-2021 (169891/ΓΔ4/28-12-2021/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
5. Το με αρ. πρωτ. Φ12α/1884/10-01-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
6. Το με αρ. πρωτ. Φ.430/1/354252/02-03-2022 (23860/ΓΔ4/02-03-2022/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
7. Το με αρ. πρωτ. Φ.430/11/10656/05-05-2022 (50875/ΓΔ4/06-05-2022/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
8. Το με αρ. πρωτ. Φ12α/28056/Δ4/14-03-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας συμπλήρωσης Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) της κλάσης 2025 σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ.430/11/10656/05-05-2022 (50875/ΓΔ4/06-05-2022/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας , σας υπενθυμίζουμε ότι όσοι στρατεύσιμοι γεννήθηκαν το έτος 2004 και δεν απογράφηκαν, υποχρεούνται έστω και εκπρόθεσμα, να καταθέσουν το συντομότερο δυνατόν Δελτίο Απογραφής.

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr) μεταβαίνοντας από το μενού «Υποβολή Αιτημάτων/ Κατάθεση/ Δελτίου Απογραφής» με χρήση κωδικών taxisnet. Εναλλακτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κορονοϊού Covid-19, δύνανται να καταθέσουν ΔΑ προσερχόμενοι, για τους διαμένοντες στη Ελλάδα, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και για τους διαμένοντες στο εξωτερικό σε Ελληνική Προξενική Αρχή.

Οδηγίες για την Κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, με τους ανωτέρω τρόπους, έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr) στην ανακοίνωση με τίτλο «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατεύσιμων κλάσης 2025».

Ως εκ τούτου, υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των σχολικών μονάδων της χώρας για άμεση ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων των ανωτέρω στρατευσίμων σχετικά με την κατάθεση ΔΑ με τους προαναφερόμενους τρόπους.