Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΛΥΚΕΙΩΝ


Προκήρυξη των Πανελληνίων αγώνων Πυγμαχίας ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2022-23 θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη από 3-5 Απριλίου 2023

Η Προκήρυξη ΕΔΩ
Υπεύθυνη Δήλωση ΕΔΩ
Το Υπόδειγμα ΕΔΩ

κ. Βασίλης Αργυρόπουλος

Αρ.Πρωτ.32086/Δ5/21-03-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ
Email: physea1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: : Χ. Μπάκα, Ε. Σταμάκη
Τηλέφωνο: 210 3442206/3516

ΘΕΜΑ : ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Πυγμαχίας Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.& ΕΠΑ.Λ.), σχολικού έτους 2022-2023»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
β. της υπό στοιχεία Γ4/931/671/13.11.1986 κανονιστικής απόφασης με θέμα: «Σχολικές Αθλητικές Εκδηλώσεις» (Β΄ 99/26.2.1987), που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/88 (Α΄ 296)
γ. του ν.3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
δ. του ν.4547/2018 (Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
ε. του ν.4823/2021 (Α΄136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,
στ. του π.δ.18/2018 (Α΄31/23.2.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
ζ. του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119/8.7.2019) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων»,
η. του π.δ.83/2019 (Α΄ 121/9.7.2019) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών»,
θ. του π.δ. 2/2021 (Α΄2/5.1.2021) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών»,
2. την υπό στοιχεία 2/5472/0022/3.2.2014 (Β΄ 224/5. 2.2014) κοινή υπουργική απόφαση «Δαπάνες σχολικών αγώνων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. την υπό στοιχεία 168/Υ1 (Β΄33/9.1.2021) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή»,
4. την υπό στοιχεία Φ6/304/75662/Γ1/15.5.2014 (Β΄ 1296/21.5.2014) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του
τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων, κατάρτισης, χορήγησης φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.),
5. την υπό στοιχεία 1614/Υ1 (Β΄8/10.1.2020) υπουργική απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, […] του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
6. την υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄3754/21.11.2016) υπουργική απόφαση «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
7. την υπό στοιχεία 37572/Γ1/Υ.Ο.Δ.Δ. 254/3.4.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
8. την υπό στοιχεία 135821/Γ1/02-11-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042-ΑΔΑ:ΩΣΘ646ΜΤΛΗ-ΒΟΡ), σε συνδυασμό με την από 16-12-2022 πράξη ανάληψης καθηκόντων από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα,
9. την υπό στοιχεία 157393/Ν4/19.12.2022 (Β’ 6865/2022) Απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής του Υπηρεσιακού Γραμματέα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 35 και 37 του ν.4622/2019 και 61 του ν.4903/2022»,
10. την υπό στοιχεία 140732/Δ5/14.11.2022 (ΑΔΑ:ΨΣΛΤ46ΜΤΛΗ-4ΙΖ) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολικού έτους 2022-2023»,
11. την υπό στοιχεία 145674/Δ5/23.11.2022 (ΑΔΑ: ΩΧΦΑ46ΜΤΛΗ-1ΑΨ) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2022-2023»,
12. την με αρ. πρωτ. 150409/5.12.2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2022-2023»,
13.την 3η Πράξη/ 20.2.2023 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και την εισήγησή της αναφορικά με την Προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Πυγμαχίας ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023,
14. το με αρ. πρωτ. 17561/Δ5/15.2.2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Συνδιοργάνωση Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023»
15. το με αρ. πρωτ.222/13.3.2023 έγγραφο της Ε.Ο.Π. για συνδιοργάνωση των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Λυκείων, σχολικού έτους 2022-2023,
16. το με αρ. πρωτ. 5645/9.3.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. πρωτ. 27493/10.3.2023) περί αποδοχής του αιτήματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (Ε.Ο.Π.) για τη συνδιοργάνωση Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-2023.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠAI.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας (Ε.Ο.Π.)


Προκηρύσσει


τους Πανελλήνιους Αγώνες Πυγμαχίας μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχολικού έτους 2022-2023.
Η διοργάνωση των ανωτέρω αγώνων ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας (Ε.Ο.Π.) και θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος της Πυγμαχίας στις 3, 4 και 5 Απριλίου 2023 στο Κλειστό Γυμναστήριο του Αθλητικού Συλλόγου «Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», Αλκμήνης 69 Χαριλάου ΤΚ 54249 στη Θεσσαλονίκη.
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να συμμετάσχουν εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:να να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου,
να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι κατά τα έτη 2005, 2006, 2007 και κατά το έτος 2008 μόνο οι φοιτούντες στην Α΄ Λυκείου.
να κατέχουν έγκυρο Δελτίο αθλητή/αθλήτριας, με Κάρτα Υγείας Αθλητή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (Ε.Ο.Π.) σε ισχύ.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (πλατφόρμα myschool) στην οποία αναφέρεται η Βεβαίωση Ιατρού με την οποία επιτρέπεται η συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας σε Πανελλήνιους Αγώνες. Η ημερομηνία της ανωτέρω Βεβαίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.

2. Ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9), η οποία παραμένει στην οικεία σχολική μονάδα και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια συμπληρώνει στην κατάσταση συμμετοχής του σχολείου το αντίστοιχο πεδίο με τη σημείωση ΝΑΙ.

3. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ατομικά αθλήματα (υπόδειγμα 2, επισυνάπτεται),

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Oι μαθητές/μαθήτριες - πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσκομίζουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

5. Δελτίο αθλητή/αθλήτριας με Κάρτα Υγείας Αθλητή .

Οι μαθητές/μαθήτριες - αθλητές/αθλήτριες υποχρεούνται κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, να έχουν μαζί τους έγκυρο Δελτίο αθλητή με Κάρτα Υγείας Αθλητή και δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους εάν δεν προσκομίσουν την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων τα ανωτέρω αναφερόμενα (1,4 &5) πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2) στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας μέχρι την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hellenicboxing.org.gr (τηλ.2108674884) με κοινοποίηση στο mail natassapontika@yahoo.gr .

Επισημαίνεται ότι πάνω στις καταστάσεις πρέπει να αναγράφεται στη στήλη του αγωνίσματος, εκτός από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Επιπλέον, οι εν λόγω καταστάσεις αποστέλλονται από την Ε.Ο.Π. στη διοργανώτρια Ο . Ε . Σ . Α . Δ έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣΜη αποστολή συμμετοχής του/της μαθητή/μαθήτριας μέσω της οικείας σχολικής μονάδας (υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διοργάνωση.
Στο έντυπο της κατάστασης συμμετοχής- αγωνίσματος, αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός Μητρώου-Δελτίου Αθλητικής ιδιότητας στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, καθώς και η κατηγορία βάρους του/της μαθητή-μαθήτριας που πληροί τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχει στους Πανελλήνιους Αγώνες.
Οι Σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα - διευκρίνηση μπορούν να απευθύνονται στους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι 13 κατηγορίες βάρους των πυγμάχων για την ηλικιακή κατηγορία 2007 και 2008 σε κιλά είναι:

44 έως 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, και 80+ κιλά.

Ειδικά για την κατηγορία μαθητών/μαθητριών 2007 και 2008 που το βάρος τους είναι κάτω από 44 κιλά, επιτρέπεται να συμμετέχουν στην κατηγορία αυτή έως και δύο (2) κιλά λιγότερα.

Οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 3 γύρων των 2 λεπτών.

Το πολύ 2 νοκ-ντάουν μπορεί να δοθούν σε ένα (1) γύρο. Εάν δοθεί και τρίτο νοκ-ντάουν στον ίδιο γύρο διακόπτεται αμέσως ο αγώνας.

Επίσης διακόπτεται ο αγώνας αμέσως μετά το 4ο νοκ-ντάουν.

Οι κατηγορίες βάρους των μαθητών/μαθητριών- αθλητών/αθλητριών για την ηλικιακή κατηγορία 2005 και 2006 σε κιλά είναι:

Μαθητριών: 45 έως 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 81, 81+ κιλά.

Μαθήτριες/Αθλήτριες που το βάρος τους είναι κάτω από 45 κιλά, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα αυτό.

Μαθητών: 46 έως 48, 51, 54, 57, 60, 63,5, 67, 71, 75, 80, 86 92, 92+ κιλά.

Μαθητές/Αθλητές που το βάρος τους είναι κάτω από 46 κιλά, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα αυτό. Οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 3 γύρων των 3 λεπτών.

Το πολύ 2 νοκ-ντάουν μπορεί να δοθούν σε ένα (1) γύρο. Εάν δοθεί και 3ο νοκ-ντάουν στον ίδιο γύρο τότε διακόπτεται αμέσως ο αγώνας.
Επίσης διακόπτεται ο αγώνας αμέσως μετά το 4ο νοκ-ντάουν.

ΠΥΓΜΑΧΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ-ΚΑΣΚΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

1. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ι.Β.Α., θα χρησιμοποιούνται γάντια 10 ΟΖ, χρώματος (μπλε- κόκκινο) ανάλογα με τη γωνία που αγωνίζεται κάθε φορά ο/η αθλητής/αθλήτρια.

2. Οι αθλητές/αθλήτριες θα φορούν υποχρεωτικά αγωνιστικές κάσκες χρώματος Μπλε Κόκκινου, ανάλογου της γωνίας τους, εγκεκριμένες από την ΙΒΑ.

3. Για λόγους ασφαλείας και προστασίας των μαθητών/μαθητριών-αθλητών/αθλητριών για τα υλικά των αγώνων λόγω καταπόνησής τους από τους/τις ίδιους/ίδιες αθλητές/αθλήτριες κατά την προθέρμανσή τους πριν τον αγώνα, τα γάντια και οι κάσκες θα τοποθετούνται στους/στις αθλητές/αθλήτριες παρουσία των υπευθύνων, έναν αγώνα πριν και δεν θα επιτρέπεται η απομάκρυνσή τους από το χώρο.

4. Τα γάντια και οι κάσκες των αγώνων που θα χρησιμοποιούνται είναι από τα επίσημα εγκεκριμένα αγωνιστικά υλικά της ΙΒΑ και για λόγους ασφαλείας, υποχρεωτικά θα διατίθενται αποκλειστικά από την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας (Ε.Ο.Π.) προς χρήση και επιστροφή χωρίς χρέωση.

5. Το ρινγκ των αγώνων προδιαγραφών ΙΒΑ υποχρεωτικά για λόγους ασφαλείας θα διατίθενται από την Ομοσπονδία χωρίς χρέωση.

6. Οι μαθητές -αθλητές/μαθήτριες - αθλήτριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προβλεπόμενα προστατευτικά.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ ΠΥΓΜΑΧΩΝ

Η ιατρική εξέταση και η επίσημη ζύγιση της πρώτης αγωνιστικής ημέρας 3.4.2023 θα γίνει στο γήπεδο των αγώνων και θα ξεκινήσει στις 08:30 π.μ. και θα τελειώσει στις 10:00 π.μ.. Μετά το πέρας του χρόνου (10:00) κανείς μαθητής/μαθήτρια –αθλητής/αθλήτρια δε δικαιούται ζύγισης και αποκλείεται των αγώνων.

Κατά τη ζύγιση δε θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι αθλητές/αθλήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα δελτία αθλητικής ιδιότητας.

Η κλήρωση για το ζευγάρωμα των αθλητών/αθλητριών θα γίνεται αμέσως μετά τη λήξη της επίσημης ζύγισης στις 11:00 το πρωί της πρώτης ημέρας των αγώνων και δύναται να παρευρεθεί οποιοσδήποτε επιθυμεί.

Η ζύγιση για τις επόμενες αγωνιστικές μέρες θα γίνεται κατά τη διάρκεια των αγώνων (μαθητής-αθλητής/μαθήτρια-αθλήτρια που αγωνίζεται την επόμενη μέρα θα ζυγίζεται την προηγούμενη μέρα των αγώνων).

Το πρόγραμμα των αγώνων όλων των ημερών θα ανακοινωθεί μετά την κλήρωση και η ώρα έναρξης για τις επόμενες μέρες θα είναι 10:00 π.μ..

Ο εκπρόσωπος της Ε.Ο.Π. ή ο Αλυτάρχης είναι ο μόνος αρμόδιος και υπεύθυνος για την εφαρμογή των αποφάσεων της Ε.Ο.Π. και την τήρηση των Κανονισμών της Προκήρυξης, καθώς και για να επιλύσει με απόφαση του οποιοδήποτε θέμα προκύψει και δεν αναφέρεται στην παρούσα Προκήρυξη. Η κλήρωση με απόφαση του Αλυτάρχη δύναται να γίνει είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε δια χειρός και ευθύς αμέσως ανακοινώνεται δημόσια και αναρτάται σε εμφανές σημείο του χώρου των αγώνων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

3/4/2023 Έναρξη Αγώνων 12:00

4/4/2023 Έναρξη Αγώνων 11:00

5/4/2023 Έναρξη Αγώνων 11:00
Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί στον αγωνιστικό χώρο την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 και ώρα 10:30 π.μ.

ΣΤ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ:

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, τηρούν αυστηρά και με σχολαστικότητα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των συναρμόδιων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., τα ισχύοντα κάθε φορά Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), τις σχετικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σε κάθε περίπτωση το αγωνιστικό και προπονητικό πρωτόκολλο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάσει της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄3754/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την οικεία Ομοσπονδία.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών/μαθητριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες οι μαθητές/μαθήτριες που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.ά..

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Η Οργανωτική Επιτροπή Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν (1) εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙ.Θ., έναν (1) εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣΚατά τη διεξαγωγή των αγώνων είναι υποχρεωτική η παρουσία Ιατρού.
Την ευθύνη μετάβασης και παρουσίας των μαθητών και μαθητριών στον χώρο τέλεσης των Πανελλήνιων Αγώνων φέρουν οι Γονείς/Κηδεμόνες τους.
Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την Ομοσπονδία και η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες.

Οι Σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και διευκρίνηση απευθύνονται στους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.Σ.Χ.Α.) των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τέλος, για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ