Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣΗ υπ’ αριθ. 12407 οικ. Φ.300.2/06-03-2023 (ΑΔΑ:Ψ08Γ46ΝΠΙΘ-4ΨΩ) Απόφαση Αρχηγού ΠΣ «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024».

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, ενημερώνουμε τις υποψηφίους τα εξής:

1. Οι ώρες επικοινωνίας του κοινού με την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στα τηλέφωνα: 2132157895-7896-7897-7898 ορίζονται σε Δευτέρα ως Παρασκευή 08:00-14:00.

2. Οι βεβαιώσεις ικανότητας που παραλαμβάνουν οι υποψήφιοι από άλλες αρχές (ανεξαρτήτως της προθεσμίας και του τόπου παράδοσης που αναγράφονται σε αυτές) παραδίδονται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος την ημερομηνία που θα κληθούν να υποβληθούν στο άθλημα μεταφοράς αλτήρων, όπως ορίζεται στην παρ. 6βγ του Κεφαλαίου Ε της ανωτέρω προκήρυξης.

πηγή: www.fireservice.gr