Τρίτη 23 Μαΐου 2023

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ


Σύμφωνα με την Δ4/72379/09-05-2019/Άρθρο 4 Απόφαση του Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 1675 τ. Β΄ σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των μαθητριών/τών του Επαγγελματικού Λυκείου με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη Διεύθυνση Δ.Ε., στην οποία υπάγεται το αντίστοιχο ΕΠΑ.Λ..

2. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητριών/τών ή οι ίδιες/οι, αν είναι ενήλικες/οι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο σύμφωνα με το άρ­θρο 19 του ν. 2009/1992 (Α` 18).

3. Οι Διευθύντριες/ντές των ΕΠΑ.Λ., μόλις λήξει η προ­θεσμία υποβολής των αιτήσεων, διαβιβάζουν στην αρ­μόδια Διεύθυνση Δ.Ε. τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια με καλυμμένα το όνομα της/του μαθήτριας/τή και τον βαθμό που έχει δοθεί από την/τον εκπαιδευτικό.

4. Με απόφαση της/του Διευθύντριας/ντή της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. συγκροτείται τριμελής επιτροπή αναβαθ­μολόγησης, η οποία αποτελείται από δύο (2) εκπαιδευ­τικούς της ίδιας ειδικότητας ή από εκπαιδευτικούς που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζη­τήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίες/οι είναι και οι βαθμολογήτριες/-τές της αναβαθμολόγησης και από μία/έναν Συντονίστρια/ή Εκπαιδευτικού Έργου ή εκπαιδευτικό Δ.Ε. της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα με βαθμό τουλάχιστον Β`, η/ο οποία/ος είναι η/ο αναβαθμολογήτρια/τής στην περίπτωση που οι βαθμοί των δύο πρώτων διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες σε εκατονταβάθμια κλίμακα. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση. Αν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια είναι περισσό­τερα από εβδομήντα, στην επιτροπή μπορεί να ορίζονται δύο (2) ακόμη εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε αναβαθμολόγηση και κατανέμονται τα γραπτά δοκίμια εξίσου μεταξύ των δύο (2) ομάδων βαθμολογητριών/τών -αναβαθμολογητριών/τών. Την ευθύνη του συντονισμού του έργου των επιτροπών αναβαθμολόγη­σης έχει η/ο Διευθύντρια/ντής της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε.

5. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται-αναβαθμολογούντα ι από τους ως άνω δύο (2) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αναγράφουν το βαθμό τους στο γραπτό. Πριν από τη βαθ­μολόγηση του γραπτού δοκιμίου από τη/τον δεύτερη/ρο βαθμολογήτρια/τή - αναβαθμολογήτρια/τή επικαλύπτεται με αδιαφανή ταινία ο βαθμός της/του πρώτης/-ου, κατά τρόπο ώστε να μην γνωρίζει η/ο δεύτερη/ος το βαθμό που έδωσε η/ο πρώτη/ος. Αν η διαφορά βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότερη των δώδεκα (12) μονάδων στην κλίμακα 0-100, τελικός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0­20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητριών/τών δια του δέκα (10).

Αν οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητριών/τών - αναβαθμολογητριών/τών διαφέρουν μεταξύ τους περισ­σότερο από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0-100, το γραπτό δοκίμιο αναβαθμολογείται και από τρίτη/ο εκπαι­δευτικό αναβαθμολογήτρια/τή, αφού προηγουμένως επι­καλυφθούν με αδιαφανές αυτοκόλλητο οι βαθμοί των δύο (2) πρώτων βαθμολογητριών/των - αναβαθμολογητριών/ τών. Σε αυτή την περίπτωση τελικός βαθμός του γραπτού δοκιμίου στην κλίμακα (0-20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών εκ των τριών (3) βαθμολογητριών/τών διά του δέκα (10).

Ο τελικός βαθμός της αναβαθμολόγησης είναι ο τελι­κός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από τον βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά βαθμολογηθεί το γραπτό δοκίμιο.

6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε. συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιέχεται η οριστική βαθμολογία των γραπτών δοκι­μίων, το οποίο και αποστέλλει στα ΕΠΑ.Λ. προέλευσης τους μαζί με τα γραπτά δοκίμια.

7. Οι μαθήτριες/-τές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαι­δευτικές ανάγκες, για τις/τους οποίες/-ους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, αν το επιθυ­μούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγμα­τοποιείται στο σχολείο φοίτησης τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από τη/τον Διευθύντρια/ντή και δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, άλλες/ους από αυτές/ούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται στο σχολείο από τις/τους κηδεμόνες των μαθητριών/τών ή από τις/τους ίδιες/ους, εφόσον είναι ενήλικες/κοι, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2009/1992 (Α` 18). Ο βαθμός της επανεξέτασης προκύπτει από το Μ.Ο. των δύο (2) εξεταστριών/-τών -αναβαθμολογητριών/-τών και είναι ο τελικός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό της αρχικής εξέτασης.

Φύλαξη γραπτών δοκιμίων

Τα γραπτά δοκίμια των μαθητριών/τών αρχειοθετού­νται και φυλάσσονται στο ΕΠΑ.Λ. ως τις 15 Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους, οπότε καταστρέφονται με πράξη της/του Διευθύντριας/ντή.