Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ


Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι και φέτος οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλουν αιτήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Λιμενικού Σώματος, Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας ως προς τις προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται με μέριμνα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Θα πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν τις οδηγίες του παραρτήματος 4 της προκήρυξης:

Αν είσαι υποψήφιος/α και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή/και των Στρατιωτικών Σχολών και δηλώσεις τόσο στην αίτηση συμμετοχής, όσο και με την υπογραφή και υποβολή του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤ΄ ότι θα παρουσιασθείς για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των ως άνω Σχολών, δεν επιτρέπεται να υποβληθείς στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, και συνεπώς δεν πρέπει παραλάβεις δελτίο υγειονομικής εξέτασης από την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας. Ως εκ τούτου δεν θα παρουσιασθείς ενώπιον των Επιτροπών Προκαταρκτικών Εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εφόσον, λοιπόν το δηλώσεις, θα υποβληθείς στις προκαταρκτικές εξετάσεις των έτερων Σχολών με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και θα προσκομίσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας, σε Αστυνομικό Τμήμα της οποία υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής σου στον τρέχοντα διαγωνισμό, βεβαίωση ότι κρίθηκες Ικανός/ή, θεωρούμενος αυτοδίκαια Ικανός/ή και για τις Αστυνομικές Σχολές.

Υποψήφιοι υποβάλλονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία, μόνο εφόσον το δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχή και υποβάλλουν υπογεγραμμένο το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ΄, με την επισήμανση ότι σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιασθούν για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, διαφορετικά θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες ΙΚΑΝΩΝ που αποστέλλονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και ως εκ τούτου δεν θα έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Αστυνομικές Σχολές. Για τον σκοπό αυτό, η Ελληνική Αστυνομία διασταυρώνει σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, αν υποψήφιοι/ες που δήλωσαν και τελικά υποβλήθηκαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διοργανώνει η Ελληνική Αστυνομία, παράλληλα συμμετείχαν και στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή/και του Πυροσβεστικού Σώματος. Τονίζεται ότι, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή βούλησης από τον/ην υποψήφιο/α αναφορικά με τον φορέα που δήλωσε ότι επιθυμεί να υποβληθεί στις προκαταρκτικές του εξετάσεις.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αλλαγή βούλησης ακόμη και μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, μόνο εφόσον αποδειχθεί με μέριμνα του/ης υποψήφιου/ας ότι υπάγεται σε μια εκ των δυο υποπεριπτώσεων i και ii, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 της Ενότητας Γ΄ του Κεφαλαίου IV της προκήρυξης (σελ. 19).

Παράθεση των υποπεριπτώσεων i και ii:

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αλλαγή βούλησης για την υποβολή τελικά του/ης υποψήφιου/ας στις προκαταρκτικές εξετάσεις που θα διενεργήσει η Ελληνική Αστυνομία ακόμη και μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, μόνο εφόσον αποδειχθεί με μέριμνά του/ης ότι:

i) Απορρίφθηκε η αίτηση συμμετοχής του/ης στις διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν στις Στρατιωτικές Σχολές ή/και τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και υποβάλει στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας σχετική αίτηση αλλαγής βούλησης για την τελική υποβολή του/ης στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις που θα διενεργήσει η Ελληνική Αστυνομία, αποκλειστικά εντός επτά (7) ημερών από την δημοσίευση των πινάκων ή της ανακοίνωσης των έτερων Σχολών από τα οποία θα προκύπτει ότι απορρίφθηκε η αίτηση συμμετοχής του σε αυτές και με την προϋπόθεση της προσκόμισης με την αίτηση αλλαγής βούλησης των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων με αποκλειστική μέριμνα του/ης υποψήφιου/ας. Σε συντρέχουσα περίπτωση η οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας εγκρίνει το αίτημα και χορηγεί άμεσα στον/στην αιτούντα/ούσα δελτίο υγειονομικής εξέτασης.

ii) Κρίθηκε ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η λόγω αποτυχίας σε συγκεκριμένες ιδιαίτερες απαιτήσεις (π.χ. η απαίτηση του Πυροσβεστικού Σώματος για μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους 25 κιλών σε απόσταση 100 μέτρων) που τυχόν ισχύουν κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή μόνο στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και δεν του χορηγήθηκε από τις Σχολές αυτές βεβαίωση ικανότητας, προκειμένου να την προσκομίσει στην Ελληνική Αστυνομία, υποβάλλοντας στην συνέχεια στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας σχετική αίτηση για την υποβολή του/ης στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις που θα διενεργήσει η Ελληνική Αστυνομία, αποκλειστικά εντός επτά (7) ημερών από την απόρριψή του στις προκαταρκτικές εξετάσεις των έτερων Σχολών και με την προϋπόθεση της προσκόμισης με την αίτηση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων με αποκλειστική μέριμνα του/ης υποψήφιου/ας. Σε συντρέχουσα περίπτωση η οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας εγκρίνει το αίτημα και χορηγεί άμεσα στον/στην αιτούντα/ούσα δελτίο υγειονομικής εξέτασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ες στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι παρουσιάσθηκαν για εξέταση και στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, διαγράφονται από τον πίνακα ΙΚΑΝΩΝ, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές.