Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Εξεταστικό Κέντρο ΣΣΑΣ

Ανακοινώνονται καταστάσεις με ελλείποντα δικαιολογητικά υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024, που έχουν δηλώσει ως εξεταστικό κέντρο τη ΣΣΑΣ.Για να δείτε την κατάσταση των υποψηφίων που παρουσιάζουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, πατήστε 👉 ΕΔΩ

Για την αποκατάσταση των ελλείψεων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ssas-dspv@army.gr, το οποίο θα έχει ως θέμα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τον κωδικό υποψηφίου και το ονοματεπώνυμό του.

Επισυνάψτε το/τα δικαιολογητικό/ά που παρουσιάζεται/ονται ως έλλειψη, σε αρχείο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μορφής pdf με μέγεθος έως 2 MB και ΟΧΙ μέσω Drive.

Δεκτά γίνονται ΜΟΝΟ τα e-mail που θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και θα έχουν αποσταλεί το αργότερο μέχρι στις 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00 (για τη διευκόλυνση των υποψηφίων και την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν διορθώσεων, προτείνεται τα δικαιολογητικά να αποσταλούν νωρίτερα της παραπάνω ημερομηνίας εκπνοής της προθεσμίας).

Εξεταστικό Κέντρο ΣΣΕ

Ανακοινώνεται κατάσταση υποψηφίων διαγωνισμού επιλογής ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 με ελλιπή δικαιολογητικά. Για να δείτε την κατάσταση πατήστε 👉 εδώ.
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στη διεύθυνση tee@sse.gr.

Διευκρινίζεται ότι :

α. Το θέμα των e-mail θα είναι της μορφής: ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.
β. Τα δικαιολογητικά θα επισυνάπτονται μόνο σε μορφή αρχείου PDF και με μέγεθος έως 2ΜΒ ανά αρχείο.
γ. Δεκτά θα γίνονται ΜΟΝΟ τα e-mail που έχουν ημερομηνία αποστολής έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, η μη αποστολή από τους υποψήφιους των ελλιπών δικαιολογητικών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, αποτελεί αιτία αποκλεισμού τους από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής.

Εξεταστικό Κέντρο ΣΜΥ

Ανακοινώθηκε από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) η κατάσταση των υποψηφίων ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 των ΑΣΕΙ–ΑΣΣΥ που υπέβαλαν αίτηση στη Σχολή και έχουν ελλιπή στοιχεία-δικαιολογητικά.

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση στον παρακάτω σύνδεσμο:

👉 Κατάσταση Υποψήφιων Ακαδημ. Έτους 2023-2024 με Ελλιπή Στοιχεία-Δικαιολογητικά.

Σημαντικές παρατηρήσεις: 

Τα ελλιπή στοιχεία – δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στη Σχολή μέχρι Παρασκευή 24 Φεβ 23 και ώρα 24:00 στη διεύθυνση smy-teem@army.gr. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και έως 2 MB ανά αρχείο.

Για περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινίσεις, όσον αφορά τη συμπλήρωση των ελλείψεων, μπορείτε να απευθύνεστε στη ΣΜΥ/Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων – Μελετών, στα τηλέφωνα:2431038635
2431038637
2431039632

Όλη η ενημέρωση για την εξέλιξη και τις διαδικασίες των εισαγωγικών εξετάσεων, που παρέχεται στο smy.army.gr, αφορά μόνο τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει ως Εξεταστικό Κέντρο τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών.

Εξεταστικό Κέντρο Σχολής Ναυτικών Δοκιμών

👉 Υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά

Εξεταστικό Κέντρο ΔΑΕ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων διαγωνισμού θέματος από τις αρμόδιες προς τούτο επιτροπές, ανακοινώνει κατάσταση υποψηφίων ανά Α/Α Αίτησης, τα δικαιολογητικά των οποίων παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις.

Οι εν λόγω υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη ΔΑΕ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): b1_com.dae@haf.gr τα ελλείποντα – ελλιπή δικαιολογητικά, έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 23:59.

Τα ελλιπή δικαιολογητικά που θα επισυνάπτονται πρέπει να είναι ευκρινή, σε μορφή PDF και το μέγεθος του κάθε δικαιολογητικού να μην υπερβαίνει τα 2MB. Στο θέμα του email θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α/Α Αίτησης και το Ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210-8192132 -2133 -2134, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30 – 14:30).