Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ: ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

το ηλεκτρονικό σύστημα ηλεκτρονικών 
προ-εγγραφών δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη 

Το σχολικό έτος 2022 – 23 δικαίωμα εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. (ν. 4386/2016, Α’ 83) έχουν ανά τάξη:

Στην Α’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.: 

 • Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
 • Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ Τάξη Α’ κύκλου Τ.Ε.Ε.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη των Τ.Ε.Σ.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’, Β’ και Γ’ τάξη εσπερινής Τ.Ε.Σ.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
 • Από το σχολικό έτος 2021-2022, όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4763/2020 (Α’ 254).
 • Από το σχολικό έτος 2021-2022, όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη των Ε.Σ.Κ. του ν. 4763/ 2020 (Α’ 254).

 Στη Β’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.:

 • Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
 • Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.
 • Κάτοχοι  Πτυχίου   ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’   83)   και του ν. 4547/2018 (Α’ 102) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.
 • Από το σχολικό έτος 2018-2019, όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α’ 193).
 • Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α’ 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ’ τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη εσπερινού ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α’ 193) και επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα.
 • Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α’ 193) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.
 • Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) σε άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να εγγραφούν στη Γ’ τάξη, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της υπό στοιχεία 79942/ ΓΔ4/21-5-2019 (Β’2005) υπουργικής απόφασης.
 • Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146)  και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.
 • Μαθητές/τριες της Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Β’ τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητά τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’2005) υπουργικής απόφασης.
 • Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ και Γ’ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
 • Κάτοχοι Πτυχίου Α’ κύκλου Τ.Ε.Ε.
 • Κάτοχοι Πτυχίου Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.
 • Όσοι/όσες  έχουν   απορριφθεί   στο   Β’   κύκλο   Τ.Ε.Ε.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
 • Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α ‘τάξη ΕΠΑ.Σ. έως και το σχολικό έτος 2020-2021.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ τάξη ΕΠΑ.Σ. έως και το σχολικό έτος 2021-2022.
 • Από το σχολικό έτος 2023-2024, οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4763/2020 (Α’ 254) σε αντίστοιχο με την ειδικότητά τους τομέα.
 • Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.

Στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.:

 • Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε ειδικότητα του τομέα τους.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.
 • Οι κάτοχοι πτυχίου του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και του ν. 4547/2018 (Α’ 102) σε διαφο- ρετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.
 • Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83), για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 (Β’2005) υπουργικής απόφασης, παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.
 • Μαθητές/τριες της Δ’ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/ 2006 (Α’ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ’ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητά τους αντιστοιχείται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’2005) υπουργικής απόφασης.
 • Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρ- τημα ΙΙ της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’2005) υπουργικής απόφασης, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.
 • Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του   ν.   3475/2006 (Α’ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) για απόκτηση Απολυτηρίου και άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’2005) υπουργικής απόφασης.

τα σχετικά Παραρτήματα Ι και ΙΙ μπορείτε να τα δείτε εδώ

Περισσότερα στο: e-eggrafes

Πηγή: compass.