Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ


Η προκήρυξη «πλήρωσης τριακοσίων ενενήντα τριών (393) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον ΔΕΔΔΗΕ» αναλυτικά περιλαμβάνει: 
– ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: «Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», όπου αναφέρονται αναλυτικά οι προς πλήρωση θέσεις µε τους κωδικούς τους.

«Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ» όπου αναφέρονται οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών και τυχόν πρόσθετα (απαραίτητα ή επιθυμητά) προσόντα πρόσληψης για την κάλυψη των θέσεων.

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: «ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ».

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ».

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ».

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: «ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ –ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ».

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ».

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ».

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

– ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ». • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: «ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ».

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA΄:«ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ».

Ανακοίνωση για τις 393 θέσεις εργασίας

Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι στο πλαίσιο της εταιρικής του αναδιοργάνωσης που προβλέπει την ενίσχυση του προσωπικού του με εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων το προσεχές διάστημα, ανακοινώνει ότι προχωρά σε προσλήψεις 393 ατόμων.

Αναλυτικότερα, ανακοινώνει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων ενενήντα τριών (393) συνολικά θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας, σε όλη την επικράτεια.

Ειδικότερα, στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προκηρύσσονται 68 θέσεις, στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 47 θέσεις και στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 278.

Στόχος της Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ είναι να ενισχύσει σημαντικά το ανθρώπινο κεφάλαιο προκειμένου να επιτευχθεί με ταχύτερους ρυθμούς ο εκσυγχρονισμός της Εταιρίας και η ψηφιακή του μετάβαση, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους’Ελληνες πολίτες.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ