Σάββατο 11 Ιουνίου 2022

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Skills4Jobs

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας στηρίζει τη βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ένταξη των αποφοίτων της στην αγορά εργασίας. 

Με τον νόμο 4763/20 ενισχύεται η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στα όργανα χάραξης πολιτικής της Ε.Ε.Κ. σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και να αποτελέσει η Ε.Ε.Κ. πυλώνα συνειδητής επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο ΣΕΒ, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, υλοποιεί την πιλοτική δράση Skills4Jobs στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. 

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ./Ι.Ε.Κ./Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας), ηλικίας έως 35 ετών, των ειδικοτήτων Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Αυτοματισμών και συναφών ειδικοτήτων. Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση και διεύρυνση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και η απασχόλησή τους σε επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο
https://www.sev.org.gr/protovoulies-kampanies/skills4jobs/