Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021

ΣΧΟΛΕΣ ΕΝΣΤΟΛΩΝ - ΜΑΡΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ 2022 - ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, ο/η υποψήφιος/α πριν τη συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου θα πρέπει να γνωρίζει, πέραν της βαθμολογίας του/ης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, την ικανότητά του/ης ή μη στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, διεξαγωγή των ΠΚΕ καθώς και των υγειονομικών εξετάσεων θα γίνεται την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2022. 

Το Υπουργείο Παιδείας μας ενημερώνει ότι λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα υποψηφίων στα οποία διαπιστωνόταν ο μη επαρκής χρόνος προετοιμασίας τους, οι ΠΚΕ καθώς και οι υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου του 2022. (με βάση το Φ.251/65195/Α5/4-6-2021 και το άρθρο 3 του ν. 4777/2021)

Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των άλλων αρμόδιων Υπουργείων.