Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK 2023

Κάθε χρόνο, η Eurobank επιβραβεύει τον πρώτο αριστούχο από κάθε Λύκειο της χώρας με το πρόγραμμα "η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία". 

Η επιλογή των μαθητών γίνεται με βάση το παρακάτω έγγραφο του ΥΠΑΙΘ. Αρ.Πρωτ.:Φ8.1/55872/ΓΔ4/19-05-2023/ΥΠAIΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)


Θέμα: «Βράβευση Αριστούχων μαθητών από τη Eurobank 2023»

Σχετ: 1) το με αρ. πρ. 54606/Δ2/17-05-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2) η με αρ. πρωτ.1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄8).

Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης στον τομέα της Παιδείας, καθιέρωσε από το 2003 σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα με τίτλο «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», το οποίο σήμερα έχει μετονομαστεί ΜΠΡΟΣΤΑ για την παιδεία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, το έτος 2023 θα βραβευθεί με χρηματικό έπαθλο 800 ευρώ ο/η μαθητής/τρια κάθε Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου της χώρας, ο/η οποίος/α φοίτησε κατά το τρέχον σχολικό έτος στην τελευταία τάξη (Γ’ τάξη) και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις με τη σειρά:

1η προϋπόθεση:

Φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2022-23 και πήρε άριστα στο απολυτήριο, δηλαδή έχει βαθμό απολυτηρίου 18,1 και άνω (ΓΕΛ: άρ. 104 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως ισχύει, – ΕΠΑΛ: άρ. 118 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)).

2η προϋπόθεση:

Συγκέντρωσε το υψηλότερο άθροισμα βαθμών στο σχολείο του/της από τους βαθμούς των τεσσάρων ( 4 ) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, το οποίο πρέπει να είναι από 72 και άνω στην εικοσάβαθμη κλίμακα.

Σημειώνεται ότι το άθροισμα αφορά τους βαθμούς των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και όχι των ειδικών μαθημάτων

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Δημόσιων και Ιδιωτικών Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών (Πειραματικών, Μουσικών κλπ) και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, καθώς και των Ξένων Λυκείων της χώρας, τα οποία λειτουργούν με ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να αποστείλουν αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία σε πεζοκεφαλαία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο σωστός τονισμός των ονομάτων. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας στο άθροισμα των βαθμών των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, που προκύπτει από τη βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα αποστέλλονται τα στοιχεία όλων των ισοβαθμησάντων/σασών μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες και θα βραβεύονται.

Να σημειωθεί πως, όταν δεν υπάρχουν αριστούχοι που να πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, πρέπει και πάλι να συμπληρώνονται τα στοιχεία των σχολείων και τα αντίστοιχα πεδία στους πίνακες με τη διατύπωση «δεν υπάρχει αριστούχος».

Στη συνέχεια, οι Διευθυντές/Διευθύντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλουν στον/στην αρμόδιο/α Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης τον ΠΙΝΑΚΑ 2 αναφέροντας, επίσης, τις τυχόν ιδρύσεις ή καταργήσεις σχολείων.

Τέλος, είναι στην ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης να αποστείλουν τον σωστό συγκεντρωτικό ΠΙΝΑΚΑ 3 ηλεκτρονικά στην Τράπεζα Eurobank στo e-mail: csr_sponsorships@eurobank.gr το αργότερο μέχρι τις 11 Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή, κοινοποιώντας τον, επίσης, ηλεκτρονικά και στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄- Μαθητικής Μέριμνας, Σχολικής Ζωής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. στo e-mail: spoudonde@minedu.gov.gr .

Σημειώνεται ότι ο Τραπεζικός Όμιλος Eurobank θα λάβει υπόψη τυχόν προσθήκες ή αλλαγές στα ονόματα των αριστούχων έως τις 29 Οκτωβρίου 2023. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής την ευθύνη για τυχόν λάθη και παραλείψεις αριστούχων φέρουν οι Διευθυντές/ντριες των Λυκείων.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ζητηθεί η ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών και να τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Εφιστάται η προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων στους πίνακες, αφού προηγηθεί έλεγχος των στοιχείων αυτών.

Να ενημερωθούν άμεσα όλα τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ