Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΓΕΕΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006


Υπενθυμίζουμε παλαιότερη ανάρτησή μας για το θέμα 👉 click εδώ

Ανακοινώνεται ότι από 2 Ιανουαρίου 2024 μέχρι και 31 Μαρτίου 2024 καλούνται όλοι οι άρρενες στρατεύσιμοι, που γεννήθηκαν το έτος 2006 (κλάση 2027), προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής.

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

α. Ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από την κατηγορία «Στράτευση» τη διαδρομή «Απογραφή» → «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων».

β. Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα-Παρασκευή από 08:00-14:00) ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

γ. Σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή, για όσους διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.

Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής να προσκομίσουν και να υποβάλλουν απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα):

· Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.
· Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
· Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης(ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ ( μέσω του www.amka.gr).
· Γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).

Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Αποδεικτικό κατάθεσης δεν θα εκδίδεται από τις Σ.Υ., τα ΚΕΠ ή τις προξενικές αρχές. 

Οι στρατεύσιμοι θα μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (http://www.stratologia.gr) από το μενού «Πληροφορίες»→ «Πληροφορίες για την Απογραφή μου».

Σε περίπτωση μη υποβολής του παραπάνω Δελτίου Απογραφής, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το Νόμο περί Στρατολογίας των Ελλήνων διοικητικές κυρώσεις (πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις).

Σχετικές πληροφορίες και οδηγίες για τη διαδικασία κατάθεσης Δελτίου Απογραφής είναι διαθέσιμες και στην επίσημη ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (http://www.stratologia.gr).