Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

👉 Με τροπολογία που κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας, σήμερα στη Βουλή, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, προβλέπεται ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022, να προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα παράτασης του χρόνου εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να παραμείνει στα συλλογικά όργανα που ασκούσαν την αρμοδιότητα αυτή πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4823/2021.

Ειδικότερα η τροπολογία ορίζει τα εξής: 
Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις πανελλαδικές εξετάσεις - Τροποποίηση άρθρου 234 ν. 4823/2021

Στο άρθρο 234 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου του Μέρους Β’ του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 234 διαμορφώνεται ως
εξής:

«ΑρΘρο 234
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την ισχύ των αξιολογικών εκθέσεων — γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του. Ο επανακαθορισμός των αξιολογικών εκθέσεων — γνωματεύσεων ως προς τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) γίνεται από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

2. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2022, η παράταση του χρόνου εξέτασης των υποψήφιων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) αποτελεί αρμοδιότητα των συλλογικών οργάνων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26.2.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 897), του άρθρου 12 της υπό στοιχεία Φ.253/69990/Α5/7.5.2019 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 1736), της παρ. 8 του άρθρου 13 της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 272) και του άρθρου 13 της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/29.11.2002 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1538).».