Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024 – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Τα παρακάτω Δημόσια Ι.Ε.Κ. (βλ. πίνακα παρακάτω) θα λειτουργήσουν εφόσον συγκεντρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό καταρτιζόμενων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. 7037/2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας των Δημοσίων Ινστι- τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β.» (Β’ 4445).

👉Οι αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζόμενων για εγγραφές στο Α’ εξάμηνο σπουδών θα υποβάλλονται από την 1η έως και την 15η Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους, στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν, μετά από σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και κατόπιν επιλογής που διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ.

Aπό την 1η έως και την 15η Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ καθώς και οι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.

Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στα Δ.Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.

Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε Δ.Ι.Ε.Κ. για αιτούντες άσυλο που κατέχουν Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4636/2019 (Α’ 169) και οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του Κανονισμού Λειτουργίας.

👉Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ. με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α’ και σε συναφείς ειδικότητες υποβάλλοντας σχετική αίτηση από την 1η έως και την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.

Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ. δύνανται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει: α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους, β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Την ίδια χρονική περίοδο δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις για αλλαγή ειδικότητας καταρτιζόμενων που φοιτούν στο Β’ ή στο Γ’ εξάμηνο σπουδών σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης.

👉Τα Παραρτήματα του Ι.Ε.Κ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης θα δέχονται αιτήσεις υποψήφιων καταρτιζόμενων για εγγραφές στο Α’ εξάμηνο σπουδών καθώς και αιτήσεις υποψήφιων εκπαιδευτών από 25/8/2023 έως και 1/9/2023, μετά από σχετική Προκήρυξη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).Για περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω αρχεία: