Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

ΕΩΣ 31-03-22 Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ το ΕΤΟΣ 2004


Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ12α/153828 /Δ4/26-11-2021 εγγράφου της υπηρεσίας μας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. Φ.430/77/366531/27-12-2021 (169891/ΓΔ4/28-12- 2021/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας παρακαλούμε τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. e-mail, sms κ.λ.π.) τους άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2004 σχετικά με την υποχρέωσή τους για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίου Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου2022 έως τις 31 Μαρτίου 2022 επισημαίνοντας ότι οι εν λόγω μαθητές πρέπει να διαθέτουν πέραν των υπολοίπων δικαιολογητικών, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης Τaxisnet .