Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ: 1,63 ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ


Με  την με Αριθμ. 2421.1/94999/2021 – Τεύχος B’ 6507/31.12.2021: 2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/21777/ 2020/06-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (B΄ 1423), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2421.1/21639/2021/26-3-2021 (Β΄1231) όμοια καθορίζεται το ελάχιστο ανάστημα των υποψηφίων γυναικών στο 1,63 μ.