Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ


 «Χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 – Γνωστοποίηση τροποποιήσεων κανονιστικών διατάξεων».

α) Τα Α.Π.:1647/21/2432907/22-11-2021 και Α.Π.:1647/21/2642393/17-12-2021 έγγραφα Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ./Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/ Τμήμα Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού/ Γραφείο 5ο, περί Βεβαιώσεων ικανότητας κοινών υποψηφίων που συμμετάσχουν στις ΠΚΕ που διενεργούνται με μέριμνα του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (μ.π.ο.).

β) Το Α.Π.: 73760 οικ. Φ. 300.1/06-12-2021 έγγραφό Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος/Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/ Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων «Ερώτημα για ΠΚΕ» (μ.π.ο.).
γ) Η υπ’ αριθμ.: 2421.1/94999/2021/29-12-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτωνκαι Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 2421.1/21777/2020/06-4-2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (B΄ 1423), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.: 2421.1/21639/2021/26-3-2021 όμοια (Β΄ 1231)».

1. Σε απάντηση ανωτέρω (α) και (β) σχετικών και κατόπιν της (γ) όμοιας (ο αριθμός Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της οποίας θα σας γνωστοποιηθεί με νεώτερο έγγραφό μας), σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες μεταβολές οι οποίες και θα ισχύσουν από το τρέχον σχολικό έτος:

i. ΟΡΙΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Το ελάχιστο όριο αναστήματος των γυναικών υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μειώνεται σε 1,63μ. (ενώ το ανδρών παραμένει σε 1,70μ.).Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροποποιηθείσα διάταξη της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ.: 2421.1/21777/2020/06-4-2020 ΚΥΑ (Β΄1423), ορίζεται ότι: «… οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.».

ii. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΚΕ
Το αγώνισμα της κολύμβησης για τους υποψηφίους των Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΔΕΝ θα εξετάζεται πλέον στις αθλητικές δοκιμασίες κατά το στάδιο των Προκαταρκτικών Εξετάσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την προστεθείσα περ. (ιγ) στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ.: 2421.1/21777/2020/06-4-2020 ΚΥΑ (Β΄1423), καθορίζεται μεταξύ άλλων, ότι : «….Οι επιτυχόντες, μετά την κατάταξή τους στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εντός δέκα (10) ημερών, εξετάζονται στην κολύμβηση με μέριμνα της οικείας Σχολής, από αρμόδια στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που ορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής…..».

iii. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με την τροποποιηθείσα διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 6 της αριθμ.: 2421.1/21777/2020/06-4-2020 ΚΥΑ (Β΄1423), για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο φορέας μας θα κάνει δεκτές Βεβαιώσεις Ικανότητας υποψηφίων που εκδίδονται:

(α) τόσο από τα εξεταστικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων (ως ήδη ίσχυε και από τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη),
(β) όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, η Υπηρεσία μας θα εξακολουθήσει να χορηγεί, σε όσους κοινούς υποψηφίους με την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα το επιθυμούν, βεβαίωση για την επιτυχή συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να την προσκομίζουν στην ΕΛ.ΑΣ. και το Π.Σ.

2. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρακαλείται για την ευρεία ενημέρωση των μαθητών και αποφοίτων που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

3. Παρακαλείσθε για την ενημέρωσή σας.

πηγές: i) ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ / σχετικό έγγραφο
ii)
ΥΠΑΙΘ / σχετικό έγγραφο