Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

ΠΙΝΑΚΕΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 Το γενικό πρωτοκολλο σε πίνακα


 Το ειδικό για τις περιπτώσεις που υπάρχει κρούσμα στο τμήμα, τι κάνουν οι συμμαθητές (ημέρα "0" είναι η ημερομηνία της διάγνωσης).