Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΑΣ

Το 2ο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 προβλέπεται η υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της Υπουργού Παιδείας, η οποία ορίζει:
  • τις προϋποθέσεις,
  • τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τόπο και τρόπο υποβολής,
  • τη διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα, η απόφαση

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής τους

1. Οι αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 8, 10, 14, 17, 18 και 21 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει και επιθυμούν την εισαγωγή τους σε τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε (συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. - Τ.Ε.Φ.Α.Α.) υποβάλλουν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυ- μεταφοράς, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ξεκινά κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην αίτηση ο αθλητής θα πρέπει να δηλώσει μια εκ των διακρίσεων των παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, βάσει της οποίας επιθυμεί να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, την κατηγορία και τη χρονολογία της διάκρισης, καθώς και το έτος κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά ως αθλητής αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικά οι αθλητές με διάκριση του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, στην αίτησή τους δηλώνουν και το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος των Πανεπιστημίων που επιθυμούν να εισαχθούν. Οι αθλητές με διάκριση του τρίτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, που επιθυμούν να εισαχθούν σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. δηλώνουν σε αυτήν το Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν.

Οι αθλητές με 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες θα δηλώνουν, εφόσον επιθυμούν, αντί της μίας εκ των διακρίσεων των παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και τις δύο διακρίσεις.

β) Φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή ακριβούς αντιγράφου της υπουργικής απόφασης εγγραφής στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του αθλητή με μία εκ των διακρίσεων των παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, στον ειδικό πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο διακρίθηκε, αν αυτό περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, η κατηγορία και η χρονολογία της διάκρισης, καθώς και η σειρά προτεραιότητας της διάκρισης. Ειδικά οι αθλητές με 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες υποβάλλουν, εφόσον επιθυμούν, δύο τέτοια δικαιολογητικά, ένα για κάθε διάκριση.

γ) Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης από Λύκειο.

Άρθρο 2
Διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

1. Η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Αθλητών προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει καταστάσεις με τους αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει.

2. Η επιλογή των αθλητών που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 γίνεται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς ποσοτικό περιορισμό, με βάση τον τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την δήλωση στην αίτηση συμμετοχής με τη σχολή που επιθυμούν να εισαχθούν.

3. Η επιλογή των λοιπών αθλητών γίνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. 1-7 της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και της περ. γ της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, μετά από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους. Οι εν λόγω αθλητές κρίνονται για εισαγωγή στα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων που έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο το οποίο έχουν υποβάλει ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά κατά το ίδιο έτος, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους και με βάση τις διατάξεις του ν. 4777/2021. Δεν κρίνονται για εισαγωγή σε τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, στο οποίο έχουν ήδη εισαχθεί με τη γενική σειρά κατά το ίδιο έτος, καθώς και στα τμήματα ή τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που έπονται, σε σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο.

4. Η Επιτροπή Επιλογής Αθλητών καταρτίζει πίνακες εισαγομένων αθλητών σε τμήματα, ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε (συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.). Οι πίνακες κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αντίγραφα αυτών μαζί με τα δικαιολογητικά των εισαγομένων αθλητών διαβιβάζονται στις σχολές ή τμήματα εισαγωγής τους.

Άρθρο 3
Εγγραφή εισαγομένων αθλητών.

1. Οι αθλητές που εισάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων υποχρεούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υ.ΠΑΙ.Θ. να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής για το τμήμα ή σχολή επιτυχίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ253/133030/Α5/ 12-10-2020 (Β ́ 4486) υπουργικής απόφασης σε αποκλειστική προθεσμία η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, ο επιτυχών δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο πρόγραμμα σπουδών τμήματος ή σχολής Α.Ε.Ι. Εάν ο επιτυχών, είναι ήδη εγγεγραμμένος, με την ίδια αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνει το τμήμα ή σχολή Α.Ε.Ι. που είναι ήδη εγγεγραμμένος και ταυτόχρονα αιτείται τη διαγραφή του από αυτό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο νέο τμήμα.