Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας ενισχύει τον θεσμό της μαθητείας αξιοποιώντας και την ευρωπαϊκή προοπτική με στόχο την αναβάθμιση των προσόντων των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων υπέγραψε Κοινή Υπουργική Απόφαση με τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα το Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας. Επισημαίνεται ότι η νέα απόφαση στηρίχτηκε για πρώτη φορά στα κριτήρια τα οποία περιγράφονται στη με αρ. 2018/C 153/01 Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας. Επίσης, στο νέο Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας ενσωματώθηκε η νέα Διακυβέρνηση της Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ., καθώς και οι ρυθμίσεις για την υλοποίηση των νέων σχημάτων Μαθητείας, όπως αυτά ορίζονται στον ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση στον ακόλουθο σύνδεσμο