Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020

ΜΑΘΗΤΕΙΑ Ε΄ΦΑΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20-12-20


Κάντε click για την εγκύκλιο της Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ & ΔΕ Κ.Μακεδονίας  

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο Μεταλυκειακό έτος –Τάξη μαθητείας από την Πέμπτη10 Δεκεμβρίου, ώρα 18.00 έως και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 23:59.

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Μαθητείας.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για όσους υποψήφιους πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη κάντε click εδώ.

Τονίζεται ότι ο εργοδότης δεν δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο.

Επισημαίνεται ότι η όποια επικοινωνία αποφοίτων με ΕΠΑ.Λ. καθώς και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» δεν αντικαθιστά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην Ε ́ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

Συνοδευτικά έγγραφα –δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικάείναιτα ακόλουθα:

A) Φωτοαντίγραφο: 

1.απολυτηρίου ΓΕ.Λ.ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 

2.πτυχίου ΕΠΑ.Λ.ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 

3.ταυτότητας

4.αποδεικτικού ΑΜΚΑ

5.αποδεικτικού ΑΦΜ*

6.γνωμοδότησης ΚΕΔΔΥ, για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 

7.απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες

B) Υπεύθυνη δήλωση

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας.

*Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει την αίτηση και να προσκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του σε τμήμα του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας. 

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα, κάντε click για την εγκύκλιο της Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ & ΔΕ Κ.Μακεδονίας:

 https://kmaked.pde.sch.gr/site/attachments/article/2681/23193%206%CE%9F%CE%98%CE%9446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-4%CE%A9%CE%95.pdf