Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΔΝΤΗ & ΥΠΟΔΝΤΕΣ


  1. Οι απουσιολόγοι του τμήματος ορίζονται από τον Διευθυντή με βάση την βαθμολογία τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός).
  2. Οι απουσιολόγοι παραλαμβάνουν τα απουσιολόγια από τους διδάσκοντες της 1ης ώρας, αμέσως μετά την προσευχή, και είναι οι υπεύθυνοι για τη φύλαξη, την αναγραφή των απόντων και την παράδοσή τους στους διδάσκοντες της 7ης ώρας αμέσως μετά το πέρας των μαθημάτων.
  3. Στο επάνω μέρος του απουσιολογίου αναγράφονται καθαρά: α) το τμήμα β) το ονοματεπώνυμο του απουσιολόγου. Επίσης αναγράφονται ευκρινώς τα διδασκόμενα μαθήματα της ημέρας, καθώς και η ημέρα της εβδομάδος και η ημερομηνία
  4. Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας ο απουσιολόγος καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες συμμαθητές, γράφοντας το ονοματεπώνυμό τους, με αλφαβητική σειρά αν είναι δυνατό και σημειώνοντας δίπλα, στην στήλη του μαθήματος, σταυρό με μπλε στυλό και ζητά από τον διδάσκοντα να ελέγξει και να προσυπογράψει το απουσιολόγιο. Διαγραφές ή παραποιήσεις απαγορεύονται.
  5. Κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του απουσιολογίου. Κατά τα διαλείμματα, αφού ασφαλίσουν το απουσιολόγιο, εξέρχονται από την αίθουσα.
  6. Ο απουσιολόγος φτιάχνει το διάγραμμα της αίθουσας με τη συγκεκριμένη θέση κάθε μαθητή.  Αλλαγή θέσης γίνεται μόνο από τον Διευθυντή. Το διάγραμμα τοποθετείται στο βιβλίο ύλης.
  7. Ο απουσιολόγος ελέγχεται από τον καθηγητή για την ορθή καταχώρηση των απουσιών, τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, και τον Διευθυντή για την τήρηση των παραπάνω.