Τρίτη 11 Ιουνίου 2024

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ


Απαντώντας σε ερωτήματα γονέων αναφέρουμε τα παρακάτω:

Μετά τη λήξη των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ο Σύλλογος των Διδασκόντων αποφασίζει για: την προαγωγή, την απόλυση και τη χορήγηση πτυχίου στους μαθητές καθώς και την παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση κατά την αμέσως επόμενη ειδική εξεταστική περίοδο ή την επανάληψη φοίτησης των μαθητών.

Για την προαγωγή των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης και για την απόλυση των μαθητών της Γ΄ (ημερήσια και εσπερινά τριετούς φοίτησης) και Δ΄ (εσπερινά) τάξης ΕΠΑΛ απαιτείται η επίτευξη γενικού μέσου όρου (ΓΜΟ) ίσου ή μεγαλύτερου του 9,5.

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται ο μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας της Γ' τάξης να είναι τουλάχιστον 9,5 και σε κανένα από τα μαθήματα αυτά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης να μην είναι μικρότερος του 8.

Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων που δεν προάγονται παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο του ιδίου έτους και εξετάζονται γραπτά και προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης τους είναι μικρότερος του 9,5, οπότε και προάγονται εφόσον έχουν Γενικό Μέσο Όρο (ΓΜΟ) τουλάχιστον 9,5.

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιων και εσπερινών τριετούς φοίτησης ΕΠΑΛ, που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις για την απόλυση και απόκτηση πτυχίου, παραπέμπονται σε ειδικές εξεταστικές περιόδους τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. 

Στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου εξετάζονται γραπτά και προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης τους είναι μικρότερος του 9,5, οπότε και απολύονται εφόσον έχουν Γενικό Μέσο Όρο (ΓΜΟ) τουλάχιστον 9,5.

Ειδικότερα, για τα εργαστηριακά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται γραπτά ή προφορικά με επίδειξη των δεξιοτήτων τους στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή μετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα και μπορεί να επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών.

Οι μαθητές που δεν προάγονται (Α΄ και Β΄ τάξεις), με την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Οι μαθητές της Γ΄ (Ημερήσια και Εσπερινά τριετούς φοίτησης) τάξης οι οποίοι, με την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, δεν απολύονται ή δεν λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, είτε επαναλαμβάνουν τη φοίτηση, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης των κηδεμόνων τους ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικες, είτε προσέρχονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους οποιουδήποτε άλλου σχολικού έτους, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα.