Τρίτη 4 Απριλίου 2023

TΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣTα επαγγελματικά δικαιώματα του αποφοίτου της Κατεύθυνσης Αισθητικής και Κοσμητολογίας (όπως συνοψίζονται με βάση το Ν.Δ. 361/69, το Π.Δ. αριθμ.83 ΦΕΚ 37Α / 7-2-1989 άρθρο 1, και την Εγκύκλιο 1517/19-4-2017, ΑΔΑ 7ΤΩΧ465ΦΥΟ-ΑΤΗ/ Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας) είναι τα εξής: 

1/ Έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να αναλαμβάνουν την ευθύνη της ίδρυσης, οργάνωσης και αυτοδύναμης λειτουργίας εργαστηρίου Αισθητικής και είναι σε θέση να παρέχουν με ασφάλεια τις υπηρεσίες τους που κατοχυρώνονται από τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα και εγκυκλίους. Εκτελούν αυτοδύναμα και με δική τους ευθύνη σύμφωνα με την νομοθεσία αισθητικές πράξεις όπως η εφαρμογή laser για την απομάκρυνση της τριχοφυΐας.

2/ Συνεργάζονται με δερματολογικές ή ενδοκρινολογικές κλινικές ή ιατρεία καθώς και με Πλαστικούς Χειρουργούς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που άπτονται της ειδικότητας τους.


3/ Στελεχώνουν εργοστάσια παραγωγής καλλυντικών, συμμετέχοντας στην έρευνα, την ανάπτυξη (Research and Development), στην παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο, τη μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των καλλυντικών και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων όπως ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ 2017/745), που μπορούν να παραχθούν στα εργοστάσια καλλυντικών μετά από έγκριση από τον ΕΟΦ. 

4/ Υποστηρίζουν νομοθετικά με την αρωγή και άλλων επιστημονικών ειδικοτήτων ή και μόνοι τους τα τμήματα «Κανονιστικών Ρυθμίσεων» («Regulatory Affairs») σε Εταιρίες Ανάπτυξης και Παραγωγής καλλυντικών προϊόντων.

5/ Καλύπτουν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

6/ Εκπονούν μελέτες και συμμετέχουν σε ερευνητικές ομάδες.

7/ Απασχολούνται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Το επάγγελμα του Αισθητικού και Κοσμητολόγου είναι νομοθετικά ρυθμισμένο και ορίζεται ως επάγγελμα Υγείας με το Ν.Δ. 361/69 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 576/77 ΦΕΚ Α΄ 102 και το Π.Δ. 83/89. Η άσκηση επαγγέλματος Αισθητικού και Κοσμητολόγου εκδίδεται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Υγείας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. 

Όσοι, σύμφωνα με το νόμο αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αισθητικού και Κοσμητολόγου, μπορούν να αποκτήσουν και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου Αισθητικής, με τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας που προβλέπονται από το νόμο.

Διαβάστε περισσότερα