Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021

ΟΡΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ


Με σχετική τροπολογία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η οποία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις», ρυθμίζεται το όριο του ελαχίστου αναστήματος που πρέπει να έχουν οι γυναίκες υποψήφιες για τις παραγωγικές σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, Αξιωματικών και Αστυφυλάκων.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 9 της συγκεκριμένης τροπολογίας ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 9
Ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα των υποψηφίων για κατάταξη/πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία – Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994

Το τρίτο εδάφιο της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α’ 122) τροποποιείται με την εισαγωγή διαφοροποίησης ως προς το προσόν του ύψους μεταξύ υποψηφίων ανδρών και γυναικών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Τα προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται, είναι κοινές και για τα δύο φύλα με εξαίρεση το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες».

πηγή: compass.