Σάββατο 25 Απριλίου 2020

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΕΣΤΜετά από ερωτήματα των υποψηφίων του σχολείου μας σχετικά με την εξάσκηση τους και την προετοιμασία τους στα ψυχομετρικά τεστ αναζητήσαμε και εντοπίσαμε τον παρακάτω μη-επίσημο ιστότοπο. Υπάρχουν και άλλοι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο καθώς και βιβλία στο ελεύθερο εμπόριο.

Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες είναι μέρος των προκαταρκτικών εξετάσεων για σχολές στρατιωτικές, αστυνομίας κλπ

https://sites.google.com/site/stratiotikes/psychologika-test
Ψυχομετρικά τεστ February 24, 2020 by Καλοδήμος Δ. Το παρακάτω άρθρο είναι από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΠΑΜΑΚ Κατά την επιλογή προσωπικού για μια θέση εργασίας, ζητείται συχνά από τους υποψήφιους να μετέχουν σε μια διαδικασία αξιολόγησης με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων. Τα ψυχομετρικά εργαλεία αξιολογούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ατόμου και με την εφαρμογή τους επιδιώκεται η παροχή πληροφοριών σχετικά με την καταλληλότητα και το ταίριασμα των υποψηφίων στις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης εργασίας. Τα ψυχομετρικά εργαλεία χρησιμοποιούνται ευρέως από εταιρείες και οργανισμούς, όπως τράπεζες, πολυεθνικές εταιρείες, φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSO), κ.α. Διακρίνονται στα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς για την αξιολόγηση χαρακτηριστικών όπως τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα, οι εργασιακές αξίες, η προσωπικότητα, κ.α., στα τεστ ικανοτήτων με τα οποία επιχειρείται η αξιολόγηση της επίδοσης των ατόμων σε συγκεκριμένες ικανότητες, καθώς και σε αξιολογήσεις δεξιοτήτων και στάσεων όπως περιπτωσιολογικές μελέτες κ.α. (situational and judgemental test, modelling). Ως προς τις ικανότητες, αντικείμενο αξιολόγησης μπορεί να αποτελέσουν γενικές-βασικές ικανότητες (core competencies) όπως η γλωσσική, η αριθμητική και η επαγωγική ικανότητα, καθώς και ειδικές ικανότητες σχετικές με μια θέση εργασίας όπως η ικανότητα ελέγχου δεδομένων, η αντίληψη διαστάσεων, κ.α. Στις παρακάτω ιστοσελίδες καθώς και στα συνημμένα αρχεία (στα αγγλικά), μπορείτε να εξασκηθείτε δωρεάν στη συμπλήρωση διαφόρων ψυχομετρικών εργαλείων. o http://www.jobtestprep.co.uk/ o http://psychometrictests.com/downloads/download-practice-tests/ o http://psychometrictests.com/index/ o http://www.kent.ac.uk/careers/psychotests.htm o http://pg.sitebase.net/pg_images/taleo/practicetest.htm o http://epsotraining.eu/home/welcome.html o http://www.eutraining.eu/ o http://www.assessmentday.co.uk/aptitudetests_numerical.htm o https://practicereasoningtests.com/numerical-reasoning-tests o https://practicereasoningtests.com/practice-aptiude-tests Επιμέλεια: Ναταλία Μουτοπούλου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (τελευταία αναθεώρηση 12/2013) Πηγές Γραφείο Διασύνδεσης Ο.Π.Α. http://www.psychometric-success.com/index.htm http://www.qmetric.gr/ © 2020, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

Περισσότερα: http://sep4u.gr/35436/psixometrika-test/