Πέμπτη 9 Μαΐου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-19

Το σχολείο ανακοινώνει πως:
  • τα μαθήματα λήγουν την Τετάρτη 22-05-19
  • το πρόγραμμα των εξετάσεων θα δοθεί στους μαθητές την Τρίτη 21-05-19

Επίσης το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει, ανάμεσα στα άλλα και τα εξής:


ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α ́ και Β ́ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων για τους μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα. 


Προτείνεται οι τελευταίοι να εξετάζονται στη διάρκεια της περιόδου από Τρίτη 28 Μαΐου 2019 έως Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019.

Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Γ ́ τάξης Ημερησίων, της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019. 


Οι εξετάσεις για τους μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019. Προτείνεται οι τελευταίοι να εξετάζονται στη διάρκεια της περιόδου από Τρίτη 28 Μαΐου 2019 έως Τρίτη 4 Ιουνίου 2019.

Τα αποτελέσματα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019.

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ4/22523/Δ4/13.02.2019 εγκύκλιο για την «Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»: «Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητριών/ -των ή οι ίδιες/-οι, εφόσον είναι ενήλικες/-οι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο».

Οι μαθήτριες/-τές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τις/τους οποίες/-ους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από τη/τον Διευθύντρια/-ντή και δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, άλλες/- ους από αυτές/-ούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση.

Μετά τα αποτελέσματα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων, οι αιτήσεις για αναβαθμολόγηση θα γίνουν το διάστημα από Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 έως Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Μετά τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων, οι αιτήσεις για αναβαθμολόγηση θα γίνουν το διάστημα από Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 έως Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019.

Τις ημέρες όπου διεξάγονται Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ., οι κηδεμόνες των μαθητριών/ -των ή οι ίδιες/-οι, εφόσον είναι ενήλικες/-οι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν και είναι εξεταστικό κέντρο, μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου για τους μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. θα αρχίσουν την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019.

Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου για τους μαθητές της Γ ́ τάξης Ημερησίων ΕΠΑΛ θα αρχίσουν την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019.

Τα αποτελέσματα της ειδικής εξεταστικής περιόδου Ιουνίου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019.

Οι αιτήσεις για αναβαθμολόγηση θα γίνουν το διάστημα από Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 έως Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.

Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές/-τριες της Γ ́ τάξης Ημερησίων, ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι συμμετέχουν στην Ειδική Εξεταστική Περίοδο Ιουνίου ισχύουν οι διατάξεις της υπ. αρ. Φ.152/42378/Α5/19.03.2019 (ΑΔΑ: 662Θ4653ΠΣ-ΞΘΞ) εγκυκλίου για την «Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Υποψηφίων στις Πανελαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. έτους 2019».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤ ́ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αναφορικά με την αξιολόγηση των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών της Α ́ τάξης ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότ.4 του κεφ. Δ ́ και στην ενότ.10 του κεφ.Γ ́ της αρ. πρωτ. Φ4/22523/Δ4/13.02.2019 εγκυκλίου για την «Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αναφορικά με την αξιολόγηση των συμμετεχόντων σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις μαθητών ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότ.10 του κεφ. Γ ́ της αρ. πρωτ. Φ4/22523/Δ4/13.02.2019 εγκυκλίου για την «Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”».

ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών παρελθόντων ετών ισχύουν τα αναφερόμενα, κατά περίπτωση, στην παρ. 12 της ενότ. 5 του κεφ. Γ ́ και την παρ. γ) της ενότ. 4 του κεφ. Ζ ́ της αρ. πρωτ. Φ4/22523/Δ4/13.02.2019 εγκυκλίου για την «Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”».

Οι εξετάσεις για τους μαθητές/-τριες παρελθόντων ετών θα αρχίσουν την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τους μαθητές/-τριες παρελθόντων ετών πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019.