Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Η κατάταξη αυτή δεν ανατρέπει την ακαδημαϊκή τους κατάταξη αλλά γίνεται ώστε να αποτελέσει μια "γέφυρα" μεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχόλησης στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η κατάταξη ενός τίτλου σπουδών σε κάποιο επαγγελματικό Επίπεδο είναι μια "εναρμόνιση" των τίτλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφού όλες οι χώρες εντάσσουν σε αυτά ακριβώς τα Επίπεδα τους ακαδημαϊκούς τους τίτλους.

Διευκρινίζουμε ότι στην κατάταξη περιλαμβάνονται οι απολυτήριοι τίτλοι και όχι τα αποδεικτικά των ενδιάμεσων τάξεων.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο αρμόδιος φορέας, στην Ελλάδα, για την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF). click

Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

- Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.

- Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.

- Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

- Επίπεδο 4: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και

- Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση,

- Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).

- Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

- Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.