Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝΔικαιολογητικά εγγραφής στο 2ο ΕΠΑ.Λ.Ευόσμου


Σύμφωνα με την ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (ΦΕΚ 120/Β΄/23-01-2018)

1. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής (στο σχολείο)
2. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης
3. Τίτλος Σπουδών – Απολυτήριο/Πτυχίο
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) (στο σχολείο)
5. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας
6. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του κηδεμόνα
7. Απόδειξη ΔΕΗ/ΟΤΕ όπου πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας
8. Φωτογραφίες του μαθητή/της μαθήτριας (2)
9. E-mail και κινητό κηδεμόνα για ενημέρωση της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας
10. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Α' τάξη Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου και το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κατατίθεται στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή

Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γυμνασίου, αυτός δεν επιστρέφεται.

Επιπλέον των παραπάνω απαιτούνται:

Για Β΄ τάξη:
Δήλωση επιλογής Τομέα (όσοι εγγράφονται στον Τομέα Υ-Π-Ε πρέπει να επιλέξουν και 2 Ειδικά Μαθήματα)
( μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) )

Για Γ΄ τάξη:
Δήλωση επιλογής Ειδικότητας
( μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) )