Σάββατο 5 Αυγούστου 2023

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Προσαρμογές για τις εξετάσεις φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Δημοσιεύουμε την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προς ενημέρωση των γονέων πρώην μαθητών μας (και νυν φοιτητών) με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.


Σύγκλητος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αριθμ. 8252/23/ΓΠ – Τεύχος B’ 2431/12.04.2023

Εισαγωγή

Ανάλογα με τα εμπόδια που συναντούν οι φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) στην πρόσβασή τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) προτείνονται διάφορες προσαρμογές ως προς τον τρόπο, τα θέματα, τον χώρο, τη διάρκεια και τη διαδικασία εξέτασης. Οι προτάσεις περιγράφονται για κάθε φοιτητή/τρια στα Εξατομικευμένα Πλάνα Αναγκών και Υποστήριξης (ΕΠΑΥ) που στέλνονται στους/στις διδάσκοντες/ουσες από την «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» του ΠΘ κάθε εξάμηνο. Οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ανθρώπινων πόρων, τη φύση του μαθήματος και τις ανάγκες των ΦμεΑ έχουν ευελιξία να επιλέξουν την κατάλληλη προσαρμογή διασφαλίζοντας πάντα ότι εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ΦμεΑ στις εξετάσεις.Τρόποι εξέτασης

Γραπτά

– Η γραπτή εξέταση προτείνεται για ΦμεΑ που συναντούν εμπόδια στην πρόσβασή τους στην προφορική επικοινωνία, όπως φοιτητές/τριες που είναι κωφοί/ές ή βαρήκοοι/ες.

Προφορικά

– Η προφορική εξέταση προτείνεται για ΦμεΑ που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβασή τους στην ανάγνωση και τη γραφή, όπως φοιτητές και φοιτήτριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή με κινητικές αναπηρίες των άνω άκρων.

Προφορικά και γραπτά (Μεικτός τρόπος εξέτασης)

– Ο μεικτός τρόπος εξέτασης προτείνεται για φοιτητές που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβασή τους στην ανάγνωση και γραφή και αξιολογούνται μέσα από την προφορική τους επίδοση. Ωστόσο, θέλουν να έχουν χρόνο για να προετοιμαστούν και να ρατήσουν σημειώσεις. Οι ΦμεΑ προσέρχονται στους χώρους γραπτής εξέτασης όπως και οι υπόλοιποι/ες φοιτητές/τριες, ώστε να προ ετοιμάσουν και να κρατήσουν γραπτές σημειώσεις για τις απαντήσεις τους. Μετά το πέρας του χρόνου προετοιμασίας, ο/η φοιτητής/τρια συνοδεύεται από τον/την επιτηρητή/ήτρια (ή του διδάσκοντος/ουσας) στο χώρο της προφορικής εξέτασης.

– Η προφορική εξέταση διενεργείται την ίδια μέρα με τη γραπτή εξέταση των υπολοίπων φοιτητών/τριών και στα ίδια θέματα. Σε περίπτωση που η προφορική εξέταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, τότε αναρτάται νέα ημέρα και ώρα εξέτασης σε διαφορετικά αλλά αντίστοιχων απαιτήσεων θέματα.

– Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να έχει μπροστά του και να συμβουλεύεται τις γραπτές σημειώσεις του/ης, καθώς απαντά τις ερωτήσεις.

– Η αξιολόγηση στηρίζεται στην προφορική απάντηση που δίνει ο/η φοιτητής/τρια και όχι στις γραπτές σημειώσεις.

Θέματα

– Τα θέματα των εξετάσεων ανεξάρτητα από τον τρόπο εξέτασης διατυπώνονται και προφορικά και γραπτά.
– Τα θέματα/ερωτήματα μπορεί να περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, θέματα σύντομης ανάπτυξης, ασκήσεις συμπλήρωσης κενών. Για φοιτητές/τριες με οπτική αναπηρία υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές στα ΕΠΑΥ αναφορικά με τη μορφή των θεμάτων (π.χ. γραμματοσειρά, φόντο, απτικά σχήματα).

Χώρος εξέτασης

1. Ατομική εξέταση ή ξεχωριστός/ήσυχος χώρος
Η προφορική εξέταση γίνεται πάντα σε ήσυχο χώρο (π.χ. γραφείο, αίθουσα). Σε κάποιες περιπτώσεις ΦμεΑ προτείνεται η γραπτή εξέταση να πραγματοποιηθεί ατομικά σε ξεχωριστό και ήσυχο χωρίς διασπαστικούς παράγοντες χώρο.

2. Σταθερό έδρανο ή επιφάνεια εργασίας
Για τους/ις φοιτητές/τριες με κινητική ή με οπτική αναπηρία που εξετάζονται γραπτά ή με υπολογιστή, επιλέγεται χώρος εξέτασης με σταθερό τραπέζι/έδρανο ώστε να χωράει το αμαξίδιο και επίσης η επιφάνεια να είναι σταθερή.

3. Πρόσβαση με ανελκυστήρα ή αναβατόριο

Για τους/ις φοιτητές/τριες με κινητική αναπηρία ο χώρος της εξέτασης πρέπει να είναι προσβάσιμος (π.χ. με ανελκυστήρα, ράμπα εισόδου, αναβατόριο).

Διάρκεια εξέτασης

Σε κάποιες περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα για επέκταση χρόνου μέχρι 30 λεπτά επιπλέον του χρόνου εξέτασης που παρέχεται στους/ις υπόλοιπους/ες φοιτητές/τριες, ανάλογα με τη φύση του μαθήματος και τις συνθήκες που επικρατούν.

Συμπληρωματικές πληροφορίες για τη διαδικασία της εξέτασης

1. Σύντομα διαλείμματα
Σε κάποιες περιπτώσεις, φοιτητές/τριες με χρόνια προβλήματα υγείας μπορεί να χρειαστούν ένα σύντομο διάλειμμα (π.χ. για τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, επίσκεψη στην τουαλέτα).

2. Χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας
Κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων οι ΦμεΑ μπορούν να χρησιμοποιούν υποστηρικτική τεχνολογία ή/ και εξοπλισμό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ΕΠΑΥ

3. Χρήση αριθμομηχανής

Οι ΦμεΑ που αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά μπορούν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων να χρησιμοποιούν αριθμομηχανή για την πραγματοποίηση μαθηματικών υπολογισμών.

4. Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Οι φοιτητές/τριες με οπτικές αναπηρίες ενδέχεται να δώσουν εξετάσεις με ηλεκτρονικό υπολογιστή που τους παρέχεται από την «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» για τη διαδικασία της εξέτασης. Ο/Η διδάσκων/ουσα παρέχει στον/η φοιτητή/τρια τα θέματα των εξετάσεων σε ηλεκτρονική μορφή (με φλασάκι ή μέσω e-class), ώστε ο/η φοιτητής/τρια να έχει πρόσβαση σ’ αυτά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλει τις απαντήσεις του στο e-class ή τις αποστέλλει στον/ην διδάσκοντα/ουσα μέσω του ιδρυματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κοινοποίηση στη γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος.

5. Γραφέας

Κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης, μπορεί είτε ο/η διδάσκων/ουσα είτε κάποιο άλλο μέλος του τμήματος να λειτουργεί ως γραφέας. Ο/Η φοιτητής/τρια ενημερώνεται για την ύπαρξη γραφέα πριν την έναρξη της εξέτασης. Εάν υπάρχει γραφέας, ως απάντηση θεωρείται αυτή που έχει καταγράψει ο γραφέας.

6. Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια χρειάζεται και έχει ζητήσει διερμηνεία ΕΝΓ από την «ΠΡΟΣΒΑΣΗ», σας ενημερώνουμε από πριν για το όνομα του διερμηνέα και τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Ο/Η διερμηνέας θα διερμηνεύσει τα σχόλια/ερωτήματα που πιθανόν να διατυπωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

7. Σχόλια και ερωτήματα συμφοιτητών/τριών
Τα σχόλια και ερωτήματα των συμφοιτητών/τριών καθώς και οι επιπρόσθετες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης διατυπώνονται προφορικά και γραπτά.