Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ: ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ


Σας ενημερώνουμε για την μεταβατική διάταξη για την ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή σε πανελλήνιους αγώνες ομαδικών αθλημάτων – Τροποποίηση άρθρου 71 ν. 4908/2022 σύμφωνα με τον Νόμο 4964/2022 – Άρθρο 196. 

Στο άρθρο 71 του ν. 4908/2022 (Α’ 52), περί των μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Το τέταρτο εδάφιο της υποπερ. δ) της περ. 6 του έβδομου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των ομαδικών αθλημάτων και συγκεκριμένα περί της συμμετοχής του αθλητή σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης ως προϋπόθεσης για την αναγνώριση διάκρισης σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών, εφαρμόζεται για διοργανώσεις που διεξάγονται και διακρίσεις που επιτυγχάνονται μετά την 20ή.9.2022.»

Πηγή: compass.