Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019

ΜΑΘΗΤΕΙΑ 2019-20: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις από την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.00 έως και την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και ώρα 23:59.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης λόγω τεχνικών προβλημάτων, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν χειρόγραφη αίτηση (συνημμένο έντυπο αίτησης) στο ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και έως 14.00. 

  η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr 

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την αίτηση και καταθέτουν το φάκελο με την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα-δικαιολογητικά στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ του Πίνακα μέχρι και την Τρίτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 14:00. Εννοείται πως αίτηση μπορεί να κατατεθεί μόνο σε ένα ΕΠΑΛ. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Τι είναι το Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας

Στο «Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας», που φέτος βρισκόμαστε στην Δ΄φάση υλοποίησής του, εφαρμόζεται το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεία) που περιλαμβάνει:
  • μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας
  • μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα

Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους -Τάξης Μαθητείας», έχουν τα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ.,στα οποία και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), στα οποία γίνεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας (7 ώρες).

Οι μαθητευόμενοι θα συνάψουν Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη τους και θα έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην με αριθμό Φ7/155762/Δ4/19-09-2018(Β ́4191)Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιείται και ισχύει.

Με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού Έτους -Τάξης Μαθητείας»και πριν την συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης, κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.