Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ 2019-2020: ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ


Με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης της υπουργού Παιδείας κας Ν.Κεραμέως για την οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. αρχίζουν οι διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος.

Παρακαλούμε τους/τις υποψήφιους/ιες για ένταξη στην "Μαθητεία 2019-20" να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του σχολείου.
Πατήστε εδώ για το ΦΕΚ
Άρθρο 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

1. Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αρμόδια για την υλοποίηση της Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας και γενικότερα για τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις δεκατρείς (13) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.).

2. Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) ιδρύονται και λειτουργούν τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας». Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν τμήματα ειδικότητας «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας τους εφόσον α) υπηρετούν στις σχολικές αυτές μονάδες ή σε σχολικές μονάδες της ίδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που μπορούν να διδάξουν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του «Μεταλυκειακού ΈτουςΤάξης Μαθητείας», β) υπάρχει η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή και γ) έχουν εξασφαλιστεί θέσεις μαθητείας, μετά από γνώμη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. Εφόσον δεν τηρούνται αθροιστικά οι (β) και (γ) προϋποθέσεις, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν μπορεί να αποφασίσει τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας του. Για την περίπτωση που δεν τηρείται η (α) προϋπόθεση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη λειτουργία τμήματος.

3. Ανώτερος αριθμός στα τμήματα μαθητείας είναι οι είκοσι τέσσερις (24) μαθητευόμενοι.

4. Κατώτερος αριθμός για τη λειτουργία τμήματος είναι οι οκτώ (8) μαθητευόμενοι για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Α’-Γ, οι έξι (6) μαθητευόμενοι για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Δ’-Ζ’ και οι πέντε (5) μαθητευόμενοι για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Η’-ΙΒ’. Τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητευόμενων μπορεί να εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

5. Οι μαθητευόμενοι του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» εγγράφονται σε ξεχωριστό Μητρώο Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 2

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. Το εργαστηριακό μάθημα μπορεί να διαρθρώνεται από επιμέρους μαθησιακές ενότητες, διαρκεί συνολικά επτά (7) ώρες και διδάσκεται σε μία (1) ημέρα με κατανομή της ανάθεσης των ωρών σε έναν (1) ή δύο(2) εκπαιδευτικούς.

2. Για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας από τους εκπαιδευτικούς στο «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» ακολουθείται η παρακάτω σειρά προτεραιότητας: α) υπεύθυνος τομέα που είναι επιμορφωτής (με βεβαίωση διδασκαλίας) ή κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 500057 που υλοποιείται από το Ι.Ε.Π. ή αντίστοιχης επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας διάρκειας τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ωρών, β) υπεύθυνος εργαστηρίου που είναι επιμορφωτής (με βεβαίωση διδασκαλίας) ή κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 500057 που υλοποιείται από το Ι.Ε.Π. ή αντίστοιχης επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας διάρκειας τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ωρών, γ) εκπαιδευτικός που είναι επιμορφωτής (με βεβαίωση διδασκαλίας) ή κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 500057 που υλοποιείται από το Ι.Ε.Π. ή αντίστοιχης επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας διάρκειας τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ωρών, δ) υπεύθυνος τομέα, ε) υπεύθυνος εργαστηρίου, στ) εκπαιδευτικός που έχει διατεθεί στο Ε.Κ., ζ) εκπαιδευτικός από ΕΠΑ.Λ. τα οποία εξυπηρετούνται από το Ε.Κ., ο οποίος θα διατεθεί μόνο για τις ώρες του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας». Μεταξύ των εκπαιδευτικών αυτών προηγούνται οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑ.Λ. που υλοποιεί το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας». Επίσης μπορούν να προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όταν δεν υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί για να διατεθούν. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», μπορούν να συμπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, το οποίο λογίζεται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

3. Η ανάθεση του εργαστηριακού μαθήματος του «Μεταλυκειακού Έτους -Τάξης Μαθητείας» γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων του Ε.Κ. σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας».

4. Κάθε εκπαιδευτικός των ΕΠΑ.Λ. ή των Ε.Κ. είναι αρμόδιος για την εποπτεία της μαθητείας στον εργασιακό χώρο κατά ανώτατο όριο δώδεκα (12) μαθητών. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Ε.Κ., η εποπτεία της μαθητείας στον εργασιακό χώρο ανατίθεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικό που διδάσκει το εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» στο συγκεκριμένο τμήμα.

5. Εποπτεία Μαθητείας

5.1. Η εποπτεία μαθητείας μέχρι οκτώ (8) μαθητευόμενων αντιστοιχεί σε: α) δύο (2) διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε ένα-δύο (1-2) διαφορετικούς χώρους εργασίας, β) σε τρεις (3) διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε τρεις-πέντε (3 – 5) διαφορετικούς χώρους εργασίας και γ) σε τέσσερις (4) διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε έξι- οκτώ (6 – 8) διαφορετικούς χώρους εργασίας.

5.2. Η εποπτεία μαθητείας εννέα- δώδεκα (9 – 12) μαθητών αντιστοιχεί σε

α) τέσσερις (4) διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε ένα-τρεις (1-3) διαφορετικούς χώρους εργασίας,

β) σε πέντε (5) διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε τέσσερις-εννέα (4 -9) διαφορετικούς χώρους εργασίας και

γ) σε έξι (6) διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε δέκα-δώδεκα (10 – 12) διαφορετικούς χώρους εργασίας. Ως διαφορετικός χώρος εργασίας εννοείται ο χώρος εργασίας που βρίσκεται σε διαφορετική διεύθυνση από τους υπόλοιπους ανεξάρτητα από το αν λειτουργεί ως υποκατάστημα/υπηρεσία του ίδιου φορέα. Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν την εποπτεία της μαθητείας μειώνεται αντίστοιχα με τις παραπάνω αντιστοιχίες εβδομαδιαίως. Ο Σύλλογος διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο λειτουργεί το τμήμα μαθητείας αναθέτει στον διδάσκοντα-επόπτη εκπαιδευτικό τη γραμματειακή υποστήριξη του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ως αποκλειστικό εξωδιδακτικό έργο. Σε περίπτωση που στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» διδάσκουν περισσότεροι του ενός εκπαιδευτικοί, τη γραμματειακή υποστήριξη της μαθητείας αναλαμβάνει ο αρχαιότερος στην ειδικότητα εκπαιδευτικός ή, σε περίπτωση κωλύματος του, ο επόμενος στην αρχαιότητα εκπαιδευτικός. Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. ή/και Ε.Κ. διευκολύνει τον εκπαιδευτικό στην άσκηση του έργου της εποπτείας εντάσσοντας τη στο πρόγραμμα λειτουργίας της σχολικής μονάδας, έτσι ώστε κατά την ημέρα εποπτείας να μην παρέχει άλλο διδακτικό έργο εφόσον αυτό είναι εφικτό.

6. Κατά τους δύο θερινούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο η εποπτεία ασκείται κανονικά. Η μία επίσκεψη πραγματοποιείται από τον διδάσκοντα-επόπτη την ημέρα της θερινής του υπηρεσίας και η δεύτερη από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. μετά από μεταξύ τους συνεννόηση. Σε περίπτωση που ο διδάσκων/επόπτης στο «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» είναι αναπληρωτής εκπαιδευτικός, η εποπτεία κατά τους θερινούς μήνες, εφόσον απαιτείται, πραγματοποιείται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. μετά από μεταξύ τους συνεννόηση.

7. Η διδασκαλία/εποπτεία του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητευόμενων μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητευόμενων από δεκατρείς (13) και άνω γίνεται συνδιδασκαλία από δύο (2) εκπαιδευτικούς. Στα τμήματα με δύο (2) εκπαιδευτικούς η εποπτεία της μαθητείας αντιστοιχεί σε διδακτικές ώρες με βάση τον αριθμό των μαθητευομένων που εποπτεύει ο κάθε διδάσκων εκπαιδευτικός.

8. Σε περίπτωση που ο διδάσκων, στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης του Προγράμματος Σπουδών, πραγματοποιεί το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας εκτός εκπαιδευτικής μονάδας (εκπαιδευτική επίσκεψη), απαιτείται να έχει λάβει έγκριση από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. για τα τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» που υλοποιούνται σε Σχολικά Εργαστήρια ή του Εργαστηριακού Κέντρου για όλα τα υπόλοιπα τμήματα, μετά από αιτιολογημένο αίτημα που του υποβάλλει και αυτό καταγράφεται στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.

Πατήστε εδώ για το ΦΕΚ