Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ


Η εξέταση των αιτημάτων για χορήγηση ισοτιμιών τίτλων σπουδών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, πλην αυτών της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Ισοτιμιών που λειτουργεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Ισοτιμώνται τίτλοι αυτού του επιπέδου οι οποίοι έχουν εκδοθεί από κατηργημένες σχολικές μονάδες της ημεδαπής ή ανάλογες σχολικές μονάδες του εξωτερικού.


Ακολουθεί πίνακας με τις ισοτιμίες απολυτήριων τίτλων της ελληνικών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης