Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Και το φετινό σχολικό έτος 2021-22, οι υποψήφιοι  θα συμπληρώσουν  μόνο το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης, όπως πέρυσι χωρίς περιορισμούς στις επιλογές τους, σύμφωνα με το Νόμο 4887/2021 – (ΦΕΚ 16 A’/04.02.2022) – «Αναπτυξιακός Νόµος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»  και το Άρθρο 150 "Ρυθµίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 54 ν. 4777/2021" 

Διαβάστε:

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25), περί των µεταβατικών διατάξεων του Μέρους Α΄ του νόµου αυτού, στο οποίο ρυθµίζονται θέµατα για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, τροποποιείται, ώστε η µεταβατική διάταξη να καταλαµβάνει και το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023, και η παρ. 1 του άρθρου 54 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023, υποβάλλεται µόνο το µηχανογραφικό δελτίο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) (µηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης), όπως το άρθρο αυτό προστίθεται µε το άρθρο 3 του παρόντος. Το µηχανογραφικό δελτίο του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται χωρίς τον περιορισµό των επιλογών που προβλέπεται στα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ και την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 5 του παρόντος.»

Διαβάστε και παλιότερη, σχετική μας ανάρτηση κάνοντας click εδώ