Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 – 2022



Αριθμ. 144546/Κ5 (Τεύχος B’ 5342/17.11.2021) Καθορισμός έναρξης και λήξης του προγράμματος του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας για την περίοδο 2021 – 2022.

Κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» πραγματοποιούνται:

α) «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών και

β) «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο», συνολικής διάρκειας εκατόν πενήντα έξι (156) ημερών στο χώρο εργασίας συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας (12 εργάσιμες ημέρες) και των ημερών αναρρωτικής άδειας σε ημέρες εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας. 

Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας» περιόδου 2021 – 2022 θα λειτουργήσουν από την 22η Νοεμβρίου 2021 τόσο για το «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας» όσο και για το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο».

Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας» περιόδου 2021 – 2022 θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020.

Καταληκτική ημερομηνία για έναρξη σύμβασης Μαθητείας ορίζεται η 3η Δεκεμβρίου 2021. 
 
 
Αποκλειστικά για τα τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους – Tάξη Mαθητείας» περιόδου 2021 – 2022 ορίζονται τα εξής:

Α. «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας»

1. Το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.

Το εργαστηριακό μάθημα μπορεί να διαρθρώνεται από επιμέρους μαθησιακές ενότητες, διαρκεί συνολικά επτά (7) ώρες και διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα.

Το εργαστηριακό μάθημα δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των θερινών διακοπών.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιων ωρών για οποιονδήποτε λόγο ή προκύπτει αδυναμία ολοκλήρωσης του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, δύναται με αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος να πραγματοποιούνται έως εννέα (9) ώρες εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας οι οποίες διδάσκονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα.

2. Ο διδάσκων, στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης του Προγράμματος Σπουδών, δεν δύναται να πραγματοποιεί το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας εκτός εκπαιδευτικής μονάδας με εκπαιδευτική επίσκεψη, μέχρι την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2021 – 2022.

3. Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης των εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας διά ζώσης, τα μαθήματα διδάσκονται σύγχρονα ή ασύγχρονα από απόσταση και οι παρουσίες των μαθητευομένων καταγράφονται κανονικά.

4. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, οι μαθητευόμενοι εξετάζονται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της υπ ́ αρ. 119730/23.9.2021 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας» (Β ́ 4531).

5. Ο/Η Διευθυντής/τρια του ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. και οι διδάσκοντες/επόπτες εκπαιδευτικοί φροντίζουν ώστε να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης των μαθητευόμενων, καθώς και των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τους εργαστηριακούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών.

Επίσης φροντίζουν να επισημάνουν σε όλους τους εργοδότες των μαθητευομένων να τηρούν πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με την ασφάλεια των χώρων εργασίας αλλά και των μέτρων προστασίας των εργαζομένων και στους μαθητευόμενους.

Β. «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο».

1. Το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» λειτουργεί εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται δεν τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και λειτουργούν σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Ο μαθητευόμενος οφείλει να συμμορφώνεται στα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται από σχετικούς κανονισμούς για το κλάδο εργασίας που μαθητεύει.

Μη συμμόρφωση τους συνεπάγεται διακοπή της μαθητείας του.

Επιπλέον οι επόπτες-εκπαιδευτικοί κατά τις επισκέψεις τους στους αντίστοιχους χώρους εργασίας, οφείλουν να συμμορφώνονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται για τους χώρους αυτούς.

2. Το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» έχει διάρκεια τριάντα δύο (32) ώρες εβδομαδιαίως, επιμερισμένο ισομερώς σε τέσσερις (4) ημέρες, για οκτώ (8) ώρες την ημέρα, εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός.

Κατά την περίοδο των σχολικών θερινών διακοπών,
η διάρκεια του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο μπορεί να αυξηθεί σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, επιμερισμένη ισομερώς σε πέντε (5) ημέρες, για οκτώ (8) ώρες την ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη:

α) την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του προγράμματος από όλους τους μαθητευόμενους,

β) το ωράριο λειτουργίας του εργασιακού χώρου και

γ) τη σύμφωνη γνώμη εκπαιδευτικού, εργοδότη και μαθητευόμενου.

3. Κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2021 – 2022, μπορεί να γίνει αλλαγή εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ ́ αρ. 119730/23.9.2021 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας» (Β ́ 4531).

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2021 – 2022, κατ’ εξαίρεση αλλαγή εργοδότη μπορεί να γίνει δύο (2) φορές.