Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Δ.ΥΠ.Α. ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.ΤΟΥ Ν.4386/2016 (Α΄83)


ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ.: Φ8/95474/Δ4/31-08-2023

Αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α. με τους Τομείς των ΕΠΑ.Λ.του ν.4386/2016 (Α΄83)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν.4763/2020 (Α΄ 254) σε συνδυασμό με την υποπερ. κγκγ,της περ. β,της παρ. 8 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β΄ 2005) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει (ανωτέρω σχετικά 1 και 2), από το σχολικό έτος 2023-24 παρέχεται η δυνατότητα στους πιστοποιημένους απόφοιτους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. να εγγραφούν στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ., σε αντίστοιχο με την ειδικότητά τους Τομέα. Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 55/31-08-2023 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και για τις ανάγκες της εγγραφής των πιστοποιημένων αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83), η αντιστοιχία των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. με τους Τομείς Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται ως ακολούθως:

Δείτε το σχετικό έγγραφο